Bönen om Guds kärlek

(Bönen förklaras mening för mening i det här samtalet mellan Jesus och Maria Magdalena: Samtal om Salomos budskap den 20 april 1916)

Min Far, som finns i himlen, jag känns vid att du är helt igenom helig och kärleksfull och full av nåd, och att jag är ditt barn, och inte den underlydande, syndiga och fördärvade varelse som falska lärare har fått mig att tro. Jag vet att jag är den största av dina skapelser och det mest underbara av alla dina hantverk, och föremålet för din stora själs kärlek och ömmaste omvårdnad.

Jag vet att din vilja är att jag blir enig med dig och tar del av din stora kärlek, som du har tillägnat mig genom din nåd och önskan om att jag blir, i sanning, ditt barn genom kärlek, och inte genom offrandet och dödandet av någon av dina varelser.

Jag ber att du ska öppna upp min själ för inflödet av din kärlek, och att din Helige ande då kommer till mig för att föra in den gudomliga kärleken i min själ, i ett rikt överflöd tills min själ har omvandlats till själva din essens, och att det kommer tilltro till mig, sådan tilltro som får mig att inse att jag verkligen är ditt barn, och enig med dig även inombords, och inte bara som din avbild.

Låt mig ha en sådan tilltro att den får mig att veta att du är min far, och upphovet till alla goda och perfekta gåvor, och att bara jag själv kan förhindra din kärlek från att förändra mig, från dödlig till odödlig.

Låt mig aldrig sluta inse att din kärlek väntar på var och en av oss alla, och att när jag kommer till dig i tilltro och uppriktig strävan, så kommer din kärlek aldrig undanhållas från mig.

Håll mig varje timma och varje stund av mitt liv i skuggan av din kärlek, och hjälp mig att övervinna alla köttets frestelser och kraften i de ondas inflytanden som så ständigt omger mig och försöker vända mina tankar ifrån dig till den här världens nöjen och lockelser.

Jag tackar dig för din kärlek och privilegiet att ta emot den, och jag tror att du är min far, den kärleksfulle far som ler mot mig i min svaghet, och alltid är redo att hjälpa mig och omfamna mig i dina armar av kärlek.

Jag ber om detta med allt allvar och all uppriktig längtan i min själ, och litar på din kärlek, ger dig all ära och respekt och kärlek som min ändliga själ kan ge.

AMEN.

På engelska:

Our Father, Who is in Heaven, we recognize that You are All Holy and Loving and Merciful, and that we are Your Children, and not the subservient, sinful and depraved creatures that false teachers would have us believe. We know that we are the Greatest of Your Creations, and the Most Wonderful of all Your Handiworks, and the objects of your Great Soul’s Love and Tender Care.

We know that Your Will is that we become At-One with You and partake of Your Great Love which You have bestowed upon us through Your Mercy and desire that we become, in truth, Your Children through Love, and not through the sacrifice and death of any of Your Creatures.

We pray that You will open up our Souls to the inflowing of Your Love, and that then will come your Holy Spirit to bring into our Souls this, Your Divine Love, in Great Abundance, until our Souls are transformed into the Very Essence of Yourself; and that there will come to us Faith—such Faith as will cause us to realize that we are truly Your Children and one with You in Very Substance, and not in image only.

Let us have such Faith as will cause us to know that You are Our Father, and the Bestower of every Good and Perfect Gift, and that, only we ourselves, can prevent Your Love changing us from the mortal into the Immortal.

Let us never cease to realize that Your Love is waiting for each and all of us, and, that when we come to You, in Faith and Earnest Aspiration, Your Love will never be withheld from us.

Keep us in the shadow of Your Love every hour and moment of our lives, and help us to overcome all temptations of the flesh, and the influence of the powers of the evil ones who so constantly surround us and endeavour to turn our thoughts away from You to the pleasures and allurements of this world.

We thank You for Your Love and the privilege of receiving it, and we believe that You are Our Father—the Loving Father who smiles upon us in our weakness, and is always ready to help us and take us to Your Arms of Love.

We pray this with all the earnestness and sincere longings of our Souls, and, trusting in Your Love, give You all the Glory and Honour and Love that our finite souls can give.

AMEN.