Sanningen om ånger och förlåtelse, 2012-08-05

Det här dokumentet är en avskrift av ett seminarium framfört av A.J. Miller (som säger sig vara Jesus)
som en del i föreläsningsserien ”Sanningen Om”, med fokus på ånger och förlåtelse, de högsta lagarna i Universum

Framfört av Jesus (A.J.) den 11:e augusti 2012 i Sao Paulo, Brasilien

Originaldokument på engelska: Klicka här
Översatt dokument på svenska: Klicka här

Nedan: På engelska med tolkning till portugisiska kan du här
se det ursprungliga seminariet, framfört i Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien.

Klicka på “Play”-symbolen i rutan för att starta videon.

Vill du ha en större bild, klicka på fyrkanten/de fyra hörnen i kvadrat längst till höger
som du ser när videon startat
.

Del 1: 

Del 2: 

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

Sanningen om ånger och förlåtelse: Del 1

1. Introduktion

Välkomna våra brasilianska och också våra svenska vänner. Idag tänkte jag prata med er om något som är mycket, mycket viktigt ur Guds perspektiv, och det är principerna Ånger och Förlåtelse. Men låt oss börja från början. [00:01:18.29]

2. Karma och lagen om kompensation

Ni har väl alla hört termen ”karma” som är smärtan i era liv från påföljderna av att leva ur harmoni med kärleken. I traditionella andliga kretsar sägs det att karma är besläktad med reinkarnation. Med andra ord, när en person har fötts igen finns det en föreställning om att de betalar för handlingar ur sina tidigare liv som inte var i harmoni med kärleken. Så de känner att de måste betala för de handlingarna från det tidigare livet i nästa liv. Men i andevärlden vet man att karma är något som sker i varje ögonblick. Med andra ord, i varje ögonblick vi väljer att handla ur harmoni med kärleken sker en automatisk skada på vår egen själ. Denna skada sker omedelbart då vi handlar ur harmoni med kärleken och inte vid något senare tillfälle eller i vårt nästa liv. [00:03:12.12]

Det finns ett namn för karma i andevärlden; det kallas för Lagen om Kompensation. Denna lag fastställer att närhelst vi agerar ur harmoni med kärlek sker en automatisk skada på vår egen själ och själen skadas också hos den andra personen som vi har sårat. Vi bär med oss denna skada tills vi är beredda att ändra och rätta till den. Detta är vad som kallas Lagen om Kompensation. Så vad du än lärt dig om karma, är det egentligen Lagen om Kompensation och den är inte relaterad till reinkarnation. Det är snarare något som sker i ditt dagliga liv. [00:04:57.02]

Lagen om Kompensation är en mycket begränsande lag genom att kompensation automatiskt behövs för allt som vi gör ur harmoni med kärlek. Det är inte vår definition av kärlek utan det är Guds definition av kärlek, och ganska ofta är det som vi tror vara kärleksfullt inte ens i närheten av vad Gud räknar som kärlek. Denna lag har skapats av Gud för att hjälpa människor att komma till insikt om när de är kärlekslösa, så att de kan agera för att korrigera sina kärlekslösa beteenden. [00:06:17.15]

I våra tidigare diskussioner i Belo Horizonte, i ”Sanningen om människans själ” och ”Sanningen om Gud”, så pratade vi om relationen mellan Gud och människan och att ur Guds perspektiv handlar all utveckling om kärlek. Så när vi pratar om andlig utveckling hänvisar vi inte till metafysiska handlingar eller utveckling av speciella gåvor, utan primärt talar vi om kärlekens kvalitet. [00:07:06.11]

Syftet med varenda en av Guds lagar är att utveckla denna kvalitet av kärleken. Guds hela universum är konstruerat av lagar som handlar om kärlek. När vi involveras i det som kallas karma, eller vad de flesta andar kallar för Lagen om kompensation, så är detta åtgärder som universum vidtar baserat på lagen, för att hjälpa oss att bli mer kärleksfulla. Men detta är en mycket långsam väg att bli kärleksfull och anledningen till detta är att varenda handling ska mätas och korrigeras om den är ur harmoni med kärlek. Detta är en mycket, mycket långsam process. [00:08:17.29]

De flesta människor på Jorden har ingen aning om hur kärlekslösa de är. De utför ofta handlingar varje dag som är kärlekslösa och Lagen om kompensation eller karma placerar straffet för brottet mot lagen i själen. Men de flesta människor är omedvetna om detta och det är endast när de gått över till andevärlden och de tittar sig i en spegel och ser sitt ansikte och sin kropp som de ser de felaktigheter de har gjort hela sitt liv. De flesta människor som har dött finner detta mycket konfronterande och mycket svårt att ta till sig. Beroende på att så få känner till detta på Jorden, fortsätter de flesta personer att utföra kärlekslösa handlingar som de tror är kärleksfulla och det är endast när de dött och passerat in i andevärlden som de ser sina mörka tillstånd och då inser de att någonting måste vara fel. [00:10:06.29]

Gud försöker hjälpa oss att bli mer kärleksfulla, så Gud har skapat ett antal lagar som hjälper till att förfina oss att bli mer kärleksfulla. Lagen om kompensation är sådan att närhelst vi gör något ur harmoni med kärlek, så sker en automatisk smärtsam korrigering i vår själ. Denna smärta talar om för oss att vi just gjorde något som var ur harmoni med kärlek. De flesta människor på Jorden är mycket okänsliga för smärta och det resulterar i att de inte är känsliga för denna smärtsamma konsekvens. De fortsätter med samma handlingar som tidigare utan att lyssna till den korrigering som gavs. [00:12:28.19]

Det viktigaste för mig nu med mitt resande jorden runt är att prata med människor för att hjälpa dem etablera en relation med Gud, att hjälpa dem att bli i ett med Gud. När vi kommer i enhet med Gud, kan vi inte längre göra något som är kärlekslöst och därför sker det inga automatiska påföljder eftersom varje handling vi gör är baserad på kärlek. [00:13:18.03]

3. Guds lagar har en hierarki

Nu vill jag illustrera skillnaden mellan Lagen om kompensation och en annan lag som hjälper dig ha en relation med Gud; den kallas för Lagen om ånger och förlåtelse. Men innan vi börjar med just den lagen, vill vi förklara hur lagar har en hierarki.

3.1. Gravitationslagen och Lagen om aerodynamik

Ni har till exempel, inom de fysiska lagarna hört talas om Lagen om gravitation. Gravitationslagen handlar om vad som händer med en person eller en massa när det inte är någon fast mark under oss; denna lag talar om hur snabbt vi dras mot Jorden. Lagen om gravitation är en mycket grundläggande lag. Om vi inte hade gravitation, skulle vi flyga av Jorden ut i rymden i en hastighet av mer än sextonhundra kilometer i timmen eftersom det är så snabbt som Jorden snurrar. Och allting på Jorden som snurrar med och inte sitter ordentligt fast genom gravitation skulle automatiskt flyga ut i rymden. Så vi skulle födas till Jorden och inom ett par sekunder skulle vi dö eftersom det inte finns något emellan som hindrar oss från att flyga ut i rymden. [00:15:54.21]

Det finns en annan lag som råder över gravitationslagen och det är Lagen om aerodynamik. Lagen om aerodynamik avgör att så länge som jag har en svängd vingstruktur som drivs framåt tillräckligt snabbt genom luften, sker ett lyft genom att trycket över vingen är lägre än trycket under vingen; detta skapar ett lyft. Om jag har dessa vingar, då kan jag övervinna gravitationen. Lagen om aerodynamik står högre än Lagen om gravitation. [00:17:05.05]

Lagen om aerodynamik övervinner gravitationslagen. Båda lagarna fungerar ändå samtidigt, men villkoren är annorlunda i Lagen om aerodynamik och på grund av att de är annorlunda fungerar den som om den tidigare lagen inte finns där just då. Under den tid vi använder oss av villkoren inom Lagen om Aerodynamik, ser det ut som om Lagen om gravitation inte existerar. Men så snart som villkoren inom Lagen om aerodynamik inte uppfylls, träder gravitationen ögonblickligen in. Så om vi flyger omkring i vårt flygplan och en av vingarna går sönder, då träder Lagen om gravitation in. Även om vi har en vinge har vi inte någon balans och nu kan gravitationslagen ta över och dra oss rätt ner i marken. [00:18:33.02]

3.2. Många av Guds lagar verkar på själen

Det är samma sak med alla Guds Lagar. Alla Guds lagar har en hierarki som den här och de högsta lagarna fungerar på själen. Själen är inte vår andekropp och inte heller vår fysiska kropp; den är vårt rätta jag och det är den högsta av Guds skapelser. [00:19:23.15]

Dessa två lagar, Lagen om aerodynamik och Lagen om gravitation, påverkar min fysiska kropp men de påverkar inte själen. De påverkar inte heller min andekropp. Det är därför som en person kan få en upplevelse av att hon lämnar sin fysiska kropp och uppleva vad många kallar en astralresa och sedan komma tillbaka till den fysiska kroppen; eftersom själen och andekroppen inte är tvingade att stanna på Jorden genom Lagen om gravitation. Vår själ och vår andliga kropp kan lämna vår fysiska kropp och komma tillbaka till den fysiska kroppen. Faktum är att vi alla gör det på natten när vi sover. [00:20:39.16]

Men det finns andra lagar som bara verkar på själen och dessa lagar är de högsta möjliga lagar som Gud har utformat. Varje funktion i dessa lagar har med kärlek att göra. Lagen om kompensation är en lag som verkar på själen men det är en av de lägsta lagarna som verkar på själen. Så precis som att Lagen om gravitation är en låg lag som påverkar den fysiska kroppen, så är Lagen om kompensation en låg lag som påverkar själen. Och det finns högre lagar som också kan verka på själen och som kan få själen så att säga att flyga, på liknande sätt som vingar kan få den fysiska kroppen att flyga. Dessa lagar kallas alla för den Gudomliga kärlekens lagar, och de omger en grundläggande lag, och det är Lagen om ånger och förlåtelse. [00:22:26.10]

3.3. Lagen om ånger och förlåtelse

Nästan varje ande känner till Lagen om ompensation, så när de talar till Jorden genom ett medium talar de om hur denna lag fungerar. Men väldigt få andar känner till Lagen om ånger och förlåtelse, och av den anledningen är det mycket få människor på Jorden som någonsin får höra talas om denna lag. [00:23:25.16]

Och när människor går över från Jorden till andevärlden och ser sitt tillstånd i spegeln, och ser hur mörkt det tillståndet är, inser de efter en tid att detta tillstånd beror på att det fattas kärlek i deras själ. Och då, eftersom Lagen om ånger och förlåtelse inte är så välkänd, upptäcker de att de måste använda Lagen om kompensation för att få bort resultatet av dessa kärlekslösa handlingar ur själen. Men de vet inte att vi faktiskt kan få bort dem genom att använda en högre lag, och det är denna lag, Lagen om ånger och förlåtelse som jag vill diskutera mer detaljerat med er. [00:24:38.12]

Några frågor om detta? Förstår alla lagarnas hierarki? Precis som gravitation är lägre än aerodynamik, är också Lagen om kompensation lägre än Lagen om ånger. [00:25:09.24]

4. Lagar som påverkar själen har i sin tur påverkan på andekroppen och den fysiska kroppen

Deltagare: Verkar Lagen om kompensation direkt på själen och påverkar den andliga och fysiska kroppen med olika hastighet? [00:25:27.04]

Ja, genom att själen är kopplad till den andliga kroppen. Det som händer i själen kommer att påverka andekroppen. Det är viss påverkan på chakrana som kommer från själen och faktum är att alla energipunkter i din kropp är beroende av vad som händer i själen. Dessutom påverkas också den fysiska kroppen bara av själen, så dessa blockerade känslor och brist på kärlek inuti själen påverkar också lidandet hos den fysiska kroppen. [00:26:27.17]

De äldre cellerna i vår fysiska kropp är ungefär sju år gamla och vart sjunde år förnyas våra celler i den fysiska kroppen. Det är några celler som förnyas mycket fortare än så men sjuårsperioden är ganska normal. Så om det sker en förändring i själen då själen blir mer kärlekslös, då kommer du att se effekten i den fysiska kroppen sju år senare. Men du kommer att se effekten mycket tidigare i andekroppen eftersom alla celler i andekroppen förnyas inom en månad av vår tid som vi mäter här på Jorden. Du kommer att se effekten mycket snabbare i andekroppen när själen agerar ur harmoni med kärlek. [00:27:50.08]

Deltagare: Så själen har en direkt effekt på fysiska kroppen utan gå genom andekroppen? [00:28:02.00]

Om jag kan rita upp verkligheten lite annorlunda: föreställ dig att den röda är fysiska kroppen och den blå är andekroppen, det är så de två kropparna ser ut. Och tänk dig att det gula är själen som du kan se omsluter båda kropparna. [00:29:03.12]

Själen omsluter båda kropparna och då påverkas automatiskt båda kropparna av det som händer själen. Eftersom andekroppen reagerar snabbare, är andekroppens energisystem det första som påverkas och det är därför som chakrana förändras direkt. Men den fysiska kroppen tar mycket längre tid på sig att påverkas, på grund av dess genetiska kopieringsprocess, och det kan ta upp till sju år för en del förändringar i själen innan de visar sig i fysiska kroppen. I realiteten är det så för de flesta av oss att när vi dör, det är då kroppen bäst speglar vårt sanna själstillstånd. [00:30:18.19]

Så majoriteten av människor som dör av hög ålder har en kropp som ser ganska utsliten ut; de är många gånger överviktiga på olika ställen i kroppen, ansiktet är mycket fårat, de har fläckar i huden och detta har att göra med att deras andekropps energisystem inte fungerar ordentligt. Detta sker för att själen redan är ur harmoni med kärlek och det har orsakat dessa problem med båda kropparna. [00:31:21.23]

Mary: Kan man säga att dessa följder är resultatet av en gradvis destruktion av kropparna?

Ja. Denna gradvisa förstörelse av andekroppen och den fysiska kroppen är resultatet av alla de gånger som själen agerar ur harmoni med kärleken. Och att iaktta dessa kroppar är ett sätt på vilket vi kan mäta återspeglingen av hur vi har varit kärlekslösa. Det finns så klart andra sätt, men vi är ofta ganska självcentrerade, så att se på vår kropp är ett bra sätt att mäta detta. [00:32:20.20]

När vi växer i kärlek, har våra kroppar förmågan att bli yngre snarare än allt äldre och faktum är att forskare idag inte ens förstår varför kroppen åldras och dör. Men anledningen är att de kärlekslösa beslut som fattas i själen orsakar andekroppens och sedan den fysiska kroppens tillstånd att brytas ned. [00:33:09.15]

När vi passerar över till andevärlden har vi inte den fysiska kroppen längre, men vi har fortfarande andekroppen och den speglar fortfarande själens tillstånd. Det är själens tillstånd i kärlek som avgör vad som händer med andekroppen och den fysiska kroppen, och det är Lagen om kompensation som skapar den gradvisa förstörelsen av båda kropparna eftersom själen väljer att agera ur harmoni med kärlek. [00:34:02.23]

Deltagare: Om du är fast i Lagen om kompensation kommer det att ta mycket längre tid att upphäva bristen på kärlek. Så om du går bortom Lagen om kompensation och går till Lagen om ånger och förlåtelse, tar du då ett språng framåt? [00:34:38.23]

Ja, du tar ett språng och kan mycket snabbt hjälpa din själ att bli mer kärleksfull. Detta är anledningen till att Lagen om ånger och förlåtelse är mycket viktig att förstå; tyvärr är den en av de lagar som vi mycket sällan förstår på Jorden. [00:35:10.12]

4.1. Guds lagar är beständiga

Deltagare: Fram till för två miljoner år sedan lydde vi under de gamla lagarna. Men för cirka tvåtusen år sedan ändrades lagarna; innan dess var de lagar som inte handlade om kärlek starkare. Men sedan började lagen som gäller kärlek att fungera. [00:35:55.25]

Låt mig förklara vad som hände. För tvåtusen år sedan existerade alla Guds lagar och faktum är att alla Guds lagar fortfarande existerar nu som de gjorde för miljoner år sedan. Guds lagar ändras inte men vårt sätt att upptäcka dem ändras. Så för tvåtusen år sedan när jag först kom till Jorden, hjälpte jag till att upptäcka dessa lagar som handlar om Gudomlig kärlek. Lagarna existerade innan dess men ingen hade upptäckt dem eller visste hur man skulle använda dem. När någon väl upptäckte dem och lärde sig använda dem, då kunde alla dra fördel av detta. [00:37:00.08]

Precis som för hundra år sedan då någon upptäckte aerodynamik och nu flyger alla; det liknar mycket det som gäller för dessa lagar. För mer än tvåtusen år sedan var Lagen om kompensation den enda upptäckta lagen och även om Lagen om ånger och förlåtelse var närvarande, så visste ingen hur man skulle använda den. Alla lagar i Gudomlig kärlek upptäcktes vid den tidpunkten, men det betyder inte att det inte finns fler lagar att upptäcka eftersom Gud har skapat ett oändligt system och mänskligheten upptäcker alltid nya saker som Gud har gjort. [00:38:03.14]

Deltagare: Så det är inte fråga om att upptäcka utan om att tillämpa? [00:38:07.10]

Tja, du behöver upptäcka innan du kan tillämpa. Om du inte vet vad som är tillgängligt famlar du ofta blint omkring utan att vara medveten. Så du behöver tillämpa det men innan du kan göra det så behöver du upptäcka det. [00:38:33.07]

4.2. Auran skapas av andekroppen

Deltagare: Så ljuset eller färgerna som man kan se runt människor, är det andekroppen eller själen? [00:38:44.15]

Det är från andekroppen. Men själens tillstånd reflekteras genom andekroppen så det är själen som skapar andekroppens tillstånd. I realiteten är det så att när en person är utvecklad i kärlek, kan de flesta människor på Jorden inte se deras aura eftersom färgerna som associeras med en högt utvecklad aura inte kan ses av den fysiska kroppens ögon och den kan heller inte ses av de flesta människors andekroppars ögon. Ta som exempel, en ande som är vit uppträder som vit även om den är i den andra dimensionen, men för tillfället är det trettiosex nivåer av dimensioner och om vit är i den andra dimensionen, då måste man ju undra vad som är ovan det. [00:39:58.16]

Många människor på Jorden ser bilder av andar, men det betyder inte att anden avbildar sig helt korrekt för personen på Jorden. Andar är kapabla att förändra sina tillstånd och projicera en bild in i ditt sinne av ett tillstånd som de själva inte har; de är kapabla att projicera en fasad. Och vi måste vara mycket försiktiga för om vi inte kan känna anden och känna dess tillstånd, då tror vi det vi ser istället för att känna efter på djupet. [00:40:59.28]

Men du har helt rätt på så sätt att andekroppen är auran som du kan se och färgerna som kommer ur andekroppen är känslorna som är närvarande i själen. Ibland kan en person som är en mycket mörk själ ha en ljus färg som kommer från den på grund av att den i det ögonblicket har en känsla av uppriktighet eller av kärlek och denna känsla kommer ut som en annan färg än deras mörka själ. Men andekroppen kommer att genom sitt utseende exakt återge det sanna långsiktiga tillståndet hos själen. Vi är alla kapabla till tillfälliga stunder av briljans, men när vi väl är fullt utvecklade i kärlek kommer varje ögonblick att vara i briljans. Så det är viktigt att komma ihåg att själen omsluter båda kropparna och därför kontrollerar deras tillstånd. [00:42:40.19]

4.3. Helande genom energier påverkar andekroppen och fysiska kroppen, men inte själen

Deltagare: Skulle du säga att vibrationsterapier så som homeopati fungerar på den andliga kroppen? [00:42:53.01]

Så kallade vibrationsterapier, då människor försöker förbättra sina vibrationer, kan påverka både andekroppen och fysiska kroppen, men de påverkar inte själen. Eftersom själen inte förändras och själen orsakar alla problem i båda dessa kroppar, så har förändringar i vibrationer eller chakraförändring generellt endast en temporär effekt på andekroppen och fysiska kroppen. Men med ett undantag. Ibland har personer andar knutna till sin andekropp och dessa andar fäster sig på olika ställen, beroende på var det finns en känslomässig skada. Om du bryter den kopplingen då kommer inte den kroppsdelen att påverkas så svårt av den anden och då sker en omedelbar förändring. Men bortsett från detta så är det själen som avgör tillståndet. [00:44:22.24]

Deltagare: Så när du förändrar själen, är det till hjälp att använda terapi på den fysiska kroppen för att underlätta förändringen? [00:44:40.13]

Problemet med alla terapier som påverkar den fysiska kroppen eller andekroppen är att det medför att vi tror att någonting har förändrats när själen ännu inte har förändrats. Och vi kan börja tro att vi faktiskt har förändrats när själen fortfarande är i sitt skadade tillstånd. [00:45:13.15]

Så som jag ser på min fysiska kropp och de specifika skador och smärtor som den upplever, är att den är en perfekt mätsticka för att tala om för mig vad som är fel med min själ. Så om jag lägger ut pengar eller tid på att försöka fixa krämporna i min fysiska kropp utan att göra något arbete med min själ, då slösar jag bort både tid och pengar, och jag lurar också mig själv i processen. Det skulle vara mycket effektivare om jag fokuserade på min själ och tillät den fysiska kroppen och andekroppen att reflektera mitt tillstånd eftersom det talar om allt för mig. [00:46:13.15]

Jag förstår att de flesta människor känner en del motstånd mot detta. De flesta vill att smärtan i deras fysiska kropp ska minska utan att behöva göra någonting, så de kanske tar ett piller. Till exempel, om jag har huvudvärk så tar jag en huvudvärkstablett istället för att se att huvudvärken skapades av min själs undertryckta längtan efter att gråta. Så istället för att se den verkliga orsaken till min huvudvärk tar jag en värktablett, huvudvärken försvinner och mitt behov av att få gråta har också försvunnit eftersom det har blivit nedtryckt. Jag hade en chans att lösa upp någonting från min själ och jag valde att försöka fixa min fysiska kropp istället men problemet finns fortfarande kvar i min själ. [00:47:31.24]

4.4. Helande av själen reparerar de fysiska och andliga kropparna

Deltagare: När du helar själen, sker förändringen i den fysiska kroppen omedelbart eller sker det över en tidsperiod? [00:47:42.18]

I nästan alla fall är resultatet omedelbart eftersom själen inte längre påtvingar ett fördärvat energisystem på andekroppen och därför påverkar energisystemet inte längre den fysiska kroppen och orsakar inte längre skador på fysiska kroppen. Men det finns en del problem som den fysiska kroppen står inför som har en sjuårscykel så det kan ta en del tid innan effekten syns i den fysiska kroppen. [00:48:33.17]

Varje gång vi engagerar Lagen om kompensation kommer varje förändring som görs i själen att ha en gradvis effekt på våra kroppar i en positiv riktning och kärlekslösa handlingar som vi utför med själen kommer att ha en gradvis effekt på kropparna i en smärtsam negativ riktning. Strax, när vi talar om Lagen om ånger och förlåtelse, kommer du att se att det sätter igång en mycket snabbare process där det händer saker med den fysiska kroppen och andekroppen omedelbart beroende på vad som händer i själen. [00:49:50.29]

5. Att tillämpa Lagen om kompensation kontra Lagen om ånger och förlåtelse

Deltagare: Så om du är fast i den lägre lagen, i en spiral som går fram och tillbaka, roterande i samma dimension under Lagen om kompensation, och om du då byter till den högre lagen flyttar du då över till en högre vibration, där du är i en annan rymd? [00:50:39.29]

Nej, kommer du ihåg vad jag sade tidigare, att alla lagarna fungerar på var och en men att det är så många av oss som inte är medvetna om det? Lagen om kompensation fungerar på varje själ som inte har tagit till sig Lagen om ånger och förlåtelse. Ibland finns det inom samma person en del saker som de ångrar och samtidigt är det annat som de inte ångrar. Så, med det de ångrar, där träder Lagen om ånger och förlåtelse in. Men med det som de inte ångrar då träder Lagen om kompensation in. Så det är inte så att personen har anammat Lagen om Ånger och Förlåtelse hela tiden. [00:51.49.27]

Det är väldigt viktigt att förstå det, eftersom vi många gånger tror att vi engagerat Lagen om ånger och förlåtelse när vi inte har gjort det, när vi egentligen har engagerat Lagen om kompensation istället. Men förstå att Lagen om kompensation hjälper oss att göra framsteg; det är inte en lag som skapar stagnation. Faktum är att ingen av Guds lagar skapar stagnation. Alla Guds lagar handlar om att få oss att utvecklas men dessa framsteg är mycket långsammare eftersom vi är ovilliga till förändring. [00:53.02.01]

Du förstår, när vi är ovilliga till förändring då är vi inte ångerfulla, och då bearbetas vi genom Lagen om kompensation som försöker få oss att ändra oss samtidigt som vi ofta försöker stoppa förändring. Och anledningen till att Lagen om kompensation är verksam på de flesta människor större delen av tiden är för att de flesta är ovilliga att ta till sig mer sanning om kärlek. Och vi har undanflykter, vi rättfärdigar, vi förminskar, vi skyller på andra; detta är alla de saker vi gör som är ur harmoni med kärlek, och medan vi gör det så maler Lagen om kompensation vidare och försöker få oss att se att något är fel. [00:54:14.28]

Lagen om kompensation är en mycket viktig lag för människor som inte vill förändras. Men för människor som vill förändras, är Lagen om ånger och förlåtelse en mycket viktigare lag eftersom den är vägen till snabb förändring. Båda lagarna är dock viktiga i Guds universum för att få till en korrigering av människor och för att göra hela universum mer kärleksfullt. De är båda mycket viktiga. Lagen om kompensation agerar för att vi är ovilliga och Lagen om ånger och förlåtelse agerar genom att vi är villiga, och med vilja gör du saker mycket fortare än om du är ovillig. [00:55.13.25]

Så nu kanske vi behöver diskutera Lagen om ånger och förlåtelse mer detaljerat så kommer vi att förstå vad den innebär. [00:55.38.10]

5.1. Lagen om kompensation kan orsaka sjukdomar i våra kroppar

Deltagare: När vi använder oss av Lagen om kompensation är det då vi behöver bli sjuka för att lära? [00:55.45.28]

En mycket bra fråga! I själva verket är det så att de flesta av oss blir sjuka eftersom vi redan avvisar sanning, och faktum är att all sjukdom är resultatet av avvisad sanning, eller förtydligat, resultatet av att agera kärlekslöst utan att märka det. Under många år har vi ägnat oss åt kärlekslöst beteende och den fysiska kroppens sjukdom visar oss att något är fel; Lagen om kompensation gör så att vår fysiska kropp blir sjuk. Men när du tänker på det, så är det egentligen inte lagen som orsakar det; det är vår ovilja att i själen se vad som är orsaken. Men all fysisk sjukdom som vi någonsin upplever och alla olyckor vi har är resultatet av någonting som pågår i själen, något som vi behöver rätta till. Och Lagen om kompensation visar oss. [00:57:28.16]

Lagen om kompensation är mycket snabb till handling och i några fall kan den inverka mycket snabbt, som en olycka. Vid andra tillfällen kan vi undertrycka känslor över en lång tid och då blir vi långsamt mer resistiva och detta är ofta orsaken till våra fysiska krämpor och sjukdomar. [00:58.03.23]

5.2. Lagen om kompensation påvisar våra kärlekslösa val mot oss själva och andra

Mary: Kan det vara så att vi är kärlekslösa mot andra eller mot oss själva?

Ja, kom ihåg att kärlek är inte enbart om att älska andra utan handlar också om att älska sig själv. Du kan inte offra kärleken till andra för dig själv och du kan inte offra kärleken till dig själv för andra. Det behöver vara en perfekt balans i själen av kärlek till andra och självet. Och faktum är att sann kärlek till dig själv och sann kärlek till andra aldrig kommer att kompromissa mellan dessa två positioner. Men många av oss har lärt oss att inte älska oss själva eller så har vi lärt oss att vara själviska och inte älska andra, och Lagen om kompensation visar oss i båda fallen hur detta är ett problem i vår själ. [00:59:25.08]

Och Lagen om kompensation är påföljden av själens kärlekslösa val. Själen i sig själv kommer genom Lagen om attraktion att dra till sig nya tillfällen som gör att själen påverkas känslomässigt. Men om vi agerar kärlekslöst i dessa nya situationer, då kommer de att skapa ytterligare försämring av vår själ. [01:00:05.05]

Säg till exempel att jag är kvinna och känner mig oälskad av män. Då kommer jag att dra till mig en man som inte är kärleksfull mot mig. Det beror på att min själ inte har en god uppfattning om sig själv, så den kommer automatiskt att attrahera en man som speglar denna åsikt. Nu har jag ett val i detta samspel. Jag kan välja att be mannen att gå och därigenom växa i mitt tillstånd av kärlek mot mig själv, eller så kan jag välja att acceptera mannens kärlekslösa handlingar och på grund av rädsla eller andra känslor göra det han vill. Och detta kommer att försvaga mitt tillstånd eftersom jag är kärlekslös mot mig själv. [01:01:24.19]

I detta avseende ser vi att kärlek till sig själv är lika viktigt för Gud som kärlek till andra. I själva verket är det lika viktigt för Gud att du älskar dig själv så som du älskar andra. Och sann kärlek till mig själv offrar inte andra och sann kärlek till andra offrar inte mig själv. Detta är något som hela världen behöver lära sig om kärlek. [01:02:07.17]

Så allt handlar om vad som händer med kärlek i själen. Lagen om kompensation är en kärleksfull lag som försöker korrigera den ovilliga själen, medan Lagen om ånger och förlåtelse är en lag som involverar en villig själ. Det är vägen för den villiga själen att bli korrigerad och att bli mer i harmoni med kärlek. Låt oss förklara lagen mer detaljerat. [01:03:15.00]

Deltagare: Kan vi få en större bild om hur det är att använda Lagen om ånger och förlåtelse? [01:03:39.00]

Ja. Anledningen till att jag använder analogin om gravitationslagen och Lagen om aerodynamik är att det belyser hur den högre lagen ersätter eller har företräde framför en lägre lag. Och skönheten hos Lagen om aerodynamik är att den kan göra så många saker. När vi är bundna till Jorden av gravitationslagen finns det en gräns för hur snabbt vi kan resa, det finns en gräns vart vi kan åka. Så snart vi använder Lagen om aerodynamik så blir det mindre begränsningar. Det förhåller sig på exakt samma sätt med förhållandet mellan Lagen om ånger och förlåtelse och Lagen om kompensation. Jag skulle emellertid inte säga att vi bygger ett flygplan – Gud har redan byggt det; det är bara för oss att finna det. [01:04:46.11]

Egentligen finns det från ett fysiskt perspektiv, ovanför Lagen om aerodynamik, ännu högre lagar om rörelse och en är till exempel Lagen om teleportering, vilken människan ännu inte har upptäckt. Lagen om ånger och förlåtelse är en av de högsta lagar som påverkar själen och en av anledningarna till det är att den engagerar vår längtan, och lagarna som engagerar vår längtan är mycket kraftfullare än lagarna som engagerar vårt motstånd. [01:05:40.25]

Så Lagen om kompensation engageras vid motvillighet och denna lag är den som de flesta människor på planeten automatiskt använder sig av utan att veta om det. Men Lagen om ånger och förlåtelse kan inte användas av misstag. [01:06:18.25]

Deltagare: Så du engagerar den bara då du vet om den?

Inte bara det, den kan bara engageras genom längtan och det är därför det är en kraftfullare lag. [01:06:40.02]

Vi engagerar alla Lagen om kompensation som av en händelse, men vi måste engagera Lagen om ånger och förlåtelse genom en bestämd positiv handling. Men vi är ofta mycket motvilliga mot att engagera Lagen om ånger och förlåtelse eftersom den kräver ett djupt tillstånd av ödmjukhet och då blir vi tvingade in i Lagen om kompensation, eftersom det kräver väldigt lite eller ingen ödmjukhet för att engagera denna lag.

6. Tillämpande av Lagen om ånger och förlåtelse

Så låt oss diskutera Lagen om ånger och förlåtelse, och sedan ska vi jämföra den lite mer med Lagen om kompensation. Lagen om ånger och förlåtelse, som namnet antyder, har två sidor. Det är den sidan som engageras av Gud och så är det den sidan som engageras av vår själ. Eller, för att göra det mer personligt vore det bättre att säga min själ. [01:08:57.27]

Det är mycket viktigt för mig att förstå att den här lagen har två sidor. Ena sidan är verkligen lätt eftersom den involverar Gud och Guds känslor, vilka alltid är kärleksfulla och perfekta. Andra sidan är mycket svår eftersom den engagerar vår själ och vi är mycket ofullkomliga och blir ofta än mer ofullkomliga minut för minut, och det resulterar i att den delen där vi behöver agera är den svåraste att få till. [01:09:49.09]

Tänk, föreställ dig för ett ögonblick att det är en annan person här, en annan persons själ. Vill vi ångra våra handlingar, då skulle vi vilja känna det som vi har gjort mot andra, – och vad skulle du göra om du verkligen var ledsen för det?

6.1. De två stadierna av ånger

Låt oss säga att du har en bästa vän som du har sårat djupt genom en handling, vad skulle du göra och känna? Ja, i början kanske du känner skuld, som talar om för dig att du gjort något fel, men är skuld en känsla som får dig att rätta till relationen? På många sätt är skuld en självisk känsla eftersom den inte får dig att agera och den får dig att tro att du mår sämre än personen som du sårat. [01:11:39.15]

Deltagare: Erkänna?

Så till att börja med vill vi erkänna att vi gjort något. Men skulle ett erkännande lösa problemet? Personen känner sig fortfarande sårad och vi kanske säger till dem, ”Jag vet att jag sårat dig”, och de skulle förmodligen i sin tur säga, ”Så vad ska du göra åt det?” (Skratt) Så medan erkännande är viktigt måste det vara mer djup i vårt erkännande innan den andra personen känner att vi ångrar oss. Så vad menas egentligen med att ångra sig? [01:13:03.12]

Mary: När vi vill känna hur det känns för den andra personen. [01:13:12.16]

Ja. Du vill veta vad den andra känner. Du vill veta och känna hur den andra personen känner. Hur kan du veta hur sårad den här personen är om du inte kan känna hur de känner sig. Så du behöver vara i stånd till att känna hur de känner för att verkligen ha en känsla för det du har gjort. [01:14:08.21]

Deltagare: Jag tror att jag skulle vilja återställa och göra ogjort det jag gjort. [01:14:18.05]

Ja, detta är mycket viktigt. Det är två handlingar i ånger. Den första delen är djup sorg, den intensiva känslomässiga upplevelsen av sorgsenhet. Det är upplevelsen av en överväldigande känsla som är större än du tror att du kan hantera. Detta är en del av ånger. [01:16:01.02]

Den andra delen av ånger är en önskan att återställa felet; att rätta till det. För att rätta till det, kan du se att du måste förstå varför du hade sönder det? Med andra ord behöver du ta reda på varför din själ utförde handlingen som orsakade denna skada. [01:16:40.19]

Så om du bara hade den här djupa sorgen men du hade ingen längtan efter att rätta till orsaken till att du orsakade sorgen, då är du ännu inte ångerfull, du är ännu inte riktigt sorgsen. Säg att jag klipper sönder en annan persons klänning (Skratt) i min ilska och raseri och sedan känner jag denna starka känsla av sann djup sorg. Om jag var riktigt ledsen vad skulle jag göra? Skulle jag inte köpa henne en ny klänning? Om jag var sant ångerfull skulle jag göra det. [01:17:51.14]

Nu skulle den andra personen känna att jag verkligen är ledsen och i min relation till personen skulle det hjälpa henne att förlåta mig om hon såg att jag var så ångerfull. [01:18:15.11]

Mary: Något som jag själv känner vid ånger, eller vad jag kallar ånger, är att jag vill rätta till det det men jag vill inte känna djup sorg. [01:18:26.27]

Exakt!

Mary: Jag märker att jag vill rätta till det utan att känna djup sorg och förtvivlan, speciellt sorg över hur den andra personen känner sig. Då känner jag skuld istället. [01:19:03.00]

Ja, om vi önskar rätta till någonting och vi inte har gått igenom den djupa sorgen, hur kan vi då veta vad vi ska rätta till? Eftersom vi ännu inte har förstått skadan vi har orsakat. Det är bara genom att känna djup sorg och förtvivlan som vi kan förstå vidden av skadan och då också förstå vad vi verkligen kan göra för att åtgärda det. Och kom ihåg, att rätta till det är inte att fixa det för den andra personen; det är att vi från vår själ tar bort orsaken till varför vi gjorde det. [01:20:04.09]

Så i fallet där jag klipper sönder min väns klänning i ett anfall av raseri, behöver jag komma på varför jag är så arg och jag skulle förmodligen inse att jag är så arg för att jag är svartsjuk eller någon annan liknande känsla. Om jag verkligen vill lösa detta problem permanent, behöver jag ta bort denna känsla av svartsjuka om jag ska kunna sluta göra så mot min vän, för när den här känslan finns i mig, kommer det kanske tillfällen i framtiden när jag blir arg och bestämmer mig för att klippa sönder ännu en klänning (skratt) eller göra något annat som skadar henne. [01:21:09.20]

När jag finner den verkliga orsaken inom mig själv och jag löser upp orsaken i mig själv till varför jag har gjort detta, då finns inte längre någon risk för att jag någonsin ska göra detta igen; problemet kommer att vara fixat permanent. När jag har en längtan att rätta till detta permanent, fokuserar jag inte på att försöka få den andra personen att må bra igen utan jag fokuserar på att försöka få bort hela orsaken till mitt agerande ur själen. När jag väl gör det, då kommer den här personen att känna förändringen och veta att problemet har blivit löst permanent. Och det är endast då som de verkligen kan lita på mig. [01:22:35.15]

Om du skadar den andra personen utan att gå igenom dessa två steg, kommer den personen att känna att något inte står rätt till och även om de kanske förlåter dig, kommer de aldrig att lita på dig igen eftersom sanningen är att orsaken finns kvar i din själ, du är opålitlig och du kommer förmodligen att göra samma sak igen. [01:23:13.28]

Mary: Jag känner att ibland när jag försöker rätta till problemet och jag till och med vet orsaken inom mig, men utan att ha helat det, då använder jag kontroll för att inte göra något skadligt. Men Lagen om kompensation verkar på orsaken, gör den inte? [01:23:44.00]

Ja.

Mary: Så även om jag inte utför handlingen igen, finns orsaken fortfarande i mig, och jag skadar min egen själ. [01:24:02.20]

Och du fortsätter vara i samma tillstånd på just det området, ja.[01:24:15.12]

Så det är främst två steg vi behöver ta men de måste vara steg som tas med ett rent hjärta. Det är inte något som vi kan fabricera, vi kan inte låtsas. Vi behöver förstå att dessa två saker måste komma från vår egen längtan att göra dem, och Lagen om ånger och förlåtelse handlar helt om din egen längtan. Den handlar om din egen längtan att känna till de skador du orsakat inte bara andra, utan också dig själv. [01:25:23.01]

6.2. Ånger behövs för att få känna Guds förlåtelse

Ånger kan engageras med Gud. Detta är beroende av oss, ånger kommer från oss och det är en process i två steg som omfattar dessa två saker. När vi känner känslor av ånger och speciellt när vi riktar dem mot Gud, då svarar Gud genom att hjälpa oss känna känslan, vilket är en känsla av förlåtelse. Gud har redan förlåtit varenda en av våra handlingar, men vi kommer inte att känna att Gud har förlåtit oss förrän vår själ kommit in i ett tillstånd av ånger. Detta är mycket intressant. Jag kanske kan jämföra det med andra känslor: [01:26:45.11]

Jag kommer inte att känna mig älskad även om någon annan älskar mig om jag inte är öppen för att ta emot känslan av kärlek. På samma sätt kommer jag inte att känna mig förlåten om inte min själ är öppen för känslan av att bli förlåten. Handlingen i mig som får mig att vara öppen för känslan av förlåtelse är ånger. Jag måste vara riktigt ångerfull innan jag kan känna känslan av förlåtelse från Gud. Och detta är mycket viktigt att förstå, att Gud redan har förlåtit.

Gud förlåter var och en av oss i det ögonblick vi utför kärlekslösa handlingar, men vi kommer inte att känna den lugnande effekten av förlåtelsen förrän vi själva ser vad vi har gjort; inte förrän vi inser vad vi har gjort och vi känner en djup sorg och överväldigande förtvivlan på grund av det vi har gjort, och vi har en längtan att hitta den känslan inuti vår själ som har fått oss att göra det vi gjort. När vi väl gör detta, öppnas vår själ, och när vår själ väl är öppen, kommer vi att känna känslan av förlåtelse.

6.3. Logik och våra känslor behövs för att känna smärtan vi orsakat andra

Deltagare: Så ånger är inte en rationell mental handling? Du behöver känna till mycket om dig själv för att veta varför du agerat som du gjort. [01:29:43.15]

Exakt; det handlar om två saker. Det innebär att du använder din logik och ditt hjärta.

Endast logik kommer inte att leda dig till ånger och om du enbart följer ditt hjärta, så finns där ofta sårade känslor och du kommer inte att upptäcka den kärlekslösa känslan. Du behöver en kombination av båda för att förstå vad du har gjort. Det är inte bra att säga till någon, ”Det måste ha sårat dig”, när du inte kan känna hur det skulle ha sårat dem. Det måste finnas en känsla förknippad med logiken. Detta är mycket viktigt att förstå om känslan av ånger. [01:30:53.24]

Så vi behöver engagera både vårt hjärta och vårt huvud. När vi gör det finner vi ofta den känslan i själen som orsakade handlingen och vi kan använda sinnet att hjälpa hjärtat att känna den. De flesta av oss använder sinnet för att förneka. Med andra ord, vi använder sinnet till att stänga ner våra känslor, men det är mycket bättre för själen om vi använder sinnet till att öppna upp för känslorna. Och några sätt vi använder för att stänga ner känslorna är att vi dömer dem eller vi oroar oss för att andra människor ska skratta åt oss för att vi har de känslorna. Detta är ett sätt på vilket vi stänger ner våra känslor. Vi bekymrar oss så mycket över vad alla andra tänker att vi inte känner våra verkliga känslor och detta hindrar oss att känna ånger. [01:32:27.23]

Som exempel, du är mamma och börjar märka av den skada som du gjort mot dina barn och blir verkligt ångerfull. Då märker du att många mödrar omkring dig försöker övertyga dig att det du har gjort inte var skadligt av den anledningen att de inte vill känna samma känslor. Så de försöker övertyga dig om att det som du nu upptäckt som sanning inte är sant och de kommer att anstränga sig för att övertyga dig om att det inte finns något behov av ånger.

Det är på detta sätt som många av oss utestänger ånger. Vi tillåter andra i vår omgivning att stänga ner processen av ånger som börjar inom oss eftersom vi oroas över vad alla andra ska tycka om det. Och ibland är vi också oroade över att bli förödmjukade eller kontrollerade och vi oroar oss för att om vi verkligen uttrycker vad vi har gjort, då kommer andra människor att fördöma oss på något sätt, vilket de ofta gör. Det är anledningen till att de flesta återgår till Lagen om kompensation – eftersom de inte vill ta fram dessa andra känslor och sedan blir de ovilliga att ångra. Då kommer Lagen om kompensation att göra sitt jobb eftersom vår själ är ovillig. Kom ihåg att Lagen om kompensation är för den ovilliga själen medan Lagen om ånger och förlåtelse är för den villiga själen. [01:34:49.10]

Deltagare: Men om vi inte är medvetna om hur mycket lidande vi har orsakat någon annan? [01:34:57.23]

Om du inte är medveten om hur mycket lidande du har orsakat andra, då har du inte påbörjat ånger för det är verkligen så att varje person som är ångerfull är fullt medveten om allting de har gjort mot andra. Skönheten i processen som handlar om att bli medveten, är att den gör vår själ mer känslig för kärlekslösa handlingar och detta är ett mycket kraftfullt skeende i vår själ. När du är i ett tillstånd då du är omedveten, då guidas du automatiskt av Lagen om kompensation tills du har en önskan om att bli medveten. Så snart du har denna längtan, växlar du från att vara en ovillig själ till en villig själ och som resultat börjar du nu engagera Lagen om ånger. [01:36:20.21]

I realiteten är de flesta av oss omedvetna om många av de skadliga saker vi har gjort. Men har du en längtan till Gud om att få veta av det som du har gjort, då kommer Gud att presentera det för dig i den takt som du har möjlighet att hantera. Gud hjälper dig att bli mer medveten. Det är bara vårt motstånd som gör att vi inte vill, och enda anledningen till att vi är motvilliga är generellt för att vi är rädda, och då vill vi inte veta sanningen. [01:37:16.24]

Deltagare: Så längtan och ödmjukhet kommer före ånger? [01:37:24.04]

Ja, det kommer faktiskt före det mesta. Du kommer inte ens ur sängen på morgonen utan att ha en längtan. Du äter inte om du inte känner lust och du dricker inte utan att vilja det. Längtan är en mycket viktig känsla som vi behöver ta till oss. [01:37:50.09]

Ödmjukhet är en svårare känsla att anamma eftersom den kräver att vi har verklig kunskap om hur vi är för tillfället. Det krävs att vi ser oss själva exakt, inte från vårt eget perspektiv utan från Gud och det är mycket, mycket svårt. Ödmjukhet är också en mycket viktig kvalitet att utveckla, om vi någonsin ska bli ångerfulla. Faktum är att en person som inte är ödmjuk aldrig kommer att medge att de gjort någonting fel och därför aldrig kunna engagera Lagen om ånger. Och då kommer Lagen om kompensation att verka på deras ovilliga själ tills den tid kommer då de väljer att bli ångerfulla. [01:39:05.19]

En av de mest kraftfulla saker vi kan göra med våra liv är att längta efter att känna till allting som vi har gjort som är ur harmoni med kärlek och det näst mest kraftfulla vi kan göra med våra liv är att bli ångerfulla för allting vi har gjort som är ur harmoni med kärlek. [01:39:34.23]

Sanningen Om – Ånger och Förlåtelse: Del 2

Det vi har tagit upp hittills är att det i princip finns två lagar som påverkar helandet av själen och som får själen i harmoni med kärlek. Den första lagen, Lagen om kompensation, tar automatiskt hand om varenda människa och den korrigerar alltid den ovilliga själen. Den andra lagen, Lagen om ånger och förlåtelse, tar hand om den villiga själen och det är en mycket mera kraftfull lag som hjälper dig att förändras och bli mer kärleksfull.[00:01:33.20]

Sedan diskuterade vi vad som händer när vi gör dåliga saker mot andra och hur vi behöver ha en känsla av djup sorg och ånger. Detta öppnar oss för att vilja rätta till problemet permanent med den andra personen, men för att göra det måste vi korrigera något som fanns i själen som orsakade den kärlekslösa handlingen gentemot den andra personen. Detta är mycket svårt att göra, eftersom det innebär att använda vårt sinne och vårt hjärta för att finna de underliggande orsakerna till vårt kärlekslösa beteende. [00:02:44.19]

Så fort vi börjar längta och vi projicerar den känslan på Gud, vilket är detsamma som att be, kan vi be om att bli öppna för alla de kärlekslösa saker som vi någonsin har gjort. När vi väl gör det öppnas våra hjärtan upp och vi kan känna en del av orsakerna till vårt kärlekslösa beteende. Trots att Gud alltid förlåter oss, kommer vi aldrig att kunna känna den förlåtelsen såvida vi inte har kommit in i ett tillstånd av ånger, eftersom det är ångrandet som öppnar vårt hjärta och låter känslan av förlåtelse komma in. Om vi inte är ångerfulla, kommer vi aldrig att känna känslan av förlåtelse.

Många människor vill känna sig förlåtna utan att vara ångerfulla och det är omöjligt. Även om vi är förlåtna, kommer vi inte att känna känslan av förlåtelse om inte vårt hjärta år ångerfullt. Gud har skapat detta i skönhet, eftersom det bara är det uppriktiga hjärtat som kan känna förlåtelse och falska personer kommer aldrig att känna förlåtelsen som Gud har för dem. [00:05:22.22]

Deltagare: Kan vi förlåta någon som har skadat oss även om de inte är ångerfulla? 00:05:47.21]

Jo, precis som Gud har förlåtit dig även om du inte är ångerfull, kan du också förlåta en annan även om de inte är ångerfulla, men detta kräver att du inom dig frigör de känslor som du har gentemot dem och som orsakar att du känner dig sårad eller arg. Det är inte en övning för ditt intellekt utan snarare en övning i att frigöra känslan som du har gentemot den andra personen och som gör att du inte tycker om dem. [00:06:41.02]

Precis som Gud har förlåtit dig innan du blir ångerfull, kommer du att kunna förlåta andra innan de blir ångerfulla när du väl är i enhet med Gud. En mycket viktig del av vägen till Gud är att lära sig förlåta andra utan att de känner sorg över vad de har gjort. Det är ett tecken på en mycket utvecklad individ. En del människor försöker med intellektet tro att de har förlåtit medan känslan de har gentemot den andra personen fortfarande finns kvar i deras själ. För att verkligen förlåta måste du frigöra känslan gentemot den andra personen som finns i din själ och som gör att du känner för att attackera eller vara arg på den andra personen. [00:08:03.07]

Om du praktiserar dessa två; ånger gentemot andra och mot Gud och förlåtelse av andra och dig själv, då kommer du att göra mycket snabba framsteg mot kärlek. Du behöver naturligtvis veta vad det är du förlåter. Det finns ingen massförlåtelse som; ”jag förlåter er alla” utan att känna vilken känsla som du har gentemot alla. Du måste vara medveten om känslan och frigöra den känslomässigt innan du verkligen kan förlåta, precis som du behöver vara medveten om de saker som du har gjort fel mot en annan person eller mot Gud. Utan att vara medveten vet du inte vad du behöver ångra, så du måste i själen vara medveten om det som andra har gjort mot dig och vad du har gjort mot andra innan du verkligen kan ångra och förlåta. [00:09:39.07]

Så återigen, andra kan bli förlåtna genom att du själsligen avlägsnar anledningen till att du har dåliga känslor gentemot den andra. Jag ser många som försöker undvika vissa personer och de säger att de har förlåtit dem, men en person som har förlåtit en annan undviker dem inte. Men om den andra fortsätter att attackera, kan en person som har förlåtit dra sig undan och hålla sig borta från den som attackerar dem och de kan fortsätta göra detta tills det dåliga beteendet mot dem upphör. Gud förväntar sig inte att du ska fortsätta stå ut med dåligt beteende från andra och inte avlägsna dig själv från situationen. Men även om du avlägsnar dig från situationen, skulle det inte vara för att du inte tycker om personen, det skulle vara för att du älskar dig själv tillräckligt för att inte stå ut med detta beteende. [00:11:32.14]

7. Förlåtelse är att känna smärtan andra har orsakat oss, medan ånger är att känna smärtan vi har orsakat andra

Mary: Det känns som att jag lärde mig av min familj att känna skuld och att straffa mig själv och sedan försöka rätta till det, men det hjälper mig att undvika orsaken i min själ. Jag hör vad du säger, att vi måste utveckla en längtan att gå till orsaken inom oss, men hur mycket bidrar denna betingning från familjen till att jag finner det så svårt? [00:12:36.29]

Det är uppenbart att det du lär dig inom familjen har en mycket stor effekt på det du är kapabel till att göra och det är ofta dessa övertygelser inom familjen som får oss att avfärda djup sorg och förtvivlan. Familjens trossystem måste konfronteras som en del i processen. [00:13:13.22]

Så om vi ser vad som pågår inom oss själva, så ser vi där vårt riktiga jag som Gud har skapat. Detta jag är fritt från skada. Så har vi det skadade jaget som våra föräldrar har skapat och så vårt fasad-jag som vi har skapat. Det finns två uppsättningar av skador i vår själ. Det är skadorna från vår familj och omgivning och sedan är det skadorna som kommer av våra egna kärlekslösa val.

Så när jag var barn, och min familj eller min omgivning handlade kärlekslöst mot mig och de inte gav mig en möjlighet att lösa upp känslan som orsakades av deras kärlekslösa beteende, då skapades en skada. Jag kunde fortfarande välja att arbeta mig igenom denna skada, och agera på ett kärleksfullt sätt, även om det naturligtvis skulle vara svårare. [00:15:11.06]

Det finns två sorters skador som vi alltså behöver arbeta oss igenom. Processen att arbeta oss igenom skadorna hos det skadade jaget, som kommer från vår familj och omgivning är en process av förlåtande. Processen att arbeta mig igenom min fasad, vilket är mina val att välja kärlekslöst beteende, är ånger.

Förlåtelse behövs i min relation till andra och i min relation till mig själv för att kunna lösa upp skador i barndomen. Ånger behövs för det som jag valt att göra som är kärlekslöst mot andra. En person som har utvecklats andligt, eller med andra ord, har utvecklats i kärlek har lärt sig både att ångra och att förlåta. Bägge två behövs. [00:17:05.07]

Om jag nu väljer att ångra mina egna handlingar men samtidigt är blockerad att förlåta andra deras, då kommer jag bara att utvecklas så långt i kärlek och sedan är det stopp. Men om jag både ångrar och förlåter, då jag ångrar de kärlekslösa handlingar jag utfört och de kärlekslösa tankarna jag har och de kärlekslösa ord jag har uttalat, då kommer det att vara till stor fördel för min själ och jag kommer att hjälpa andra människor som jag har sårat. Men det finns skador inom mig själv som jag inte är ansvarig för och som min familj och min omgivning är ansvariga för, sedan jag var liten, och jag behöver komma till insikt om de skadorna och sedan tillåta mig själv att förlåta andra. Båda processerna är känslomässiga; de involverar dina känslor. Upplevelser måste kännas istället för att bara tänkas, eftersom det bara är känslan av dem som frigör dem. [00:18:54.14]

Mary: Om jag ska finna orsakerna inom mig själv som har gett mig anledning att vara kärlekslös, då måste jag gå tillbaka till skadan i mig själv och uppleva den och när jag upplevt den, då kan jag förlåta. [00:19:34.27]

Ja, de två känslorna är mycket nära sammanflätade och dessa två känslor av ånger och förlåtelse kommer förmodligen att uppträda tillsammans i varenda problem. Du kommer inte att kunna separera den ena från den andra eftersom anledningen till att vi gjort kärlekslösa saker ofta är relaterad till vad som hänt oss när vi var barn. Som ett resultat av detta har vårt behov av ånger kommit från skador i barndomen som vi har agerat ut kärlekslöst. [00:20:26.26]

7.1. De flesta skadorna i själen beror på de skador vi orsakat andra

Det är däremot viktigt att se att när vi har agerat utifrån våra skador så har det varit vårt val baserat på kärlekslöst beteende, och våra egna val har en högre grad av ansvar än andra människors val. Så majoriteten av de skador som tillfogats vår själ är resultatet av de val som vi har gjort, inte de val som andra människor har gjort. Som jag sade tidigare är det faktiskt möjligt att agera kärleksfullt även när vi har många skador i själen och vi behöver vara medvetna om det faktum att de personliga valen vi gör tillfogar den största skadan på vår själ. [00:21:42.11]

Nu är det sant att dessa personliga val hör ihop med barndomens skador, men då har vi glömt en avgörande sak om vi tror att det skadade jagets känslor är viktigare än fasadens känslor och det är omfattningen av vårt ansvar. De val som jag gjort, är jag också i grunden ansvarig för. Jag kan inte hjälpa vad andra gör för val, men jag har direkt kontroll över mina egna personliga val, och av den anledningen är det mina val som har skapat den största skadan i min själ. Om vi endast hade barndomens skador/känslor och valde att inte agera kärlekslöst på grund av dem, skulle vi ha betydligt mindre skador i vår själ. [00:22:56.12]

Nu är det så att den enda anledningen till att vi inte vill bli ångerfulla är att vi är ovilliga att känna.

När vi är ovilliga att känna skadan gör vi saker för att skapa valmöjligheter som ska förhindra att vi känner skadan, och dessa val skadar alltid en annan person. Så det är bara ett problem vi har som orsakar att vi inte blir ångerfulla och det är vår ovilja att känna. Egentligen är det en ovilja att vara ödmjuk, eftersom ödmjukhet är önskan om att känna allting utan att skylla på någon annan. [00:24:09.18]

Eftersom skadorna i barndomen skedde med oss och andra personer orsakade dem, känner vi oss ofta mycket arga på dessa människor och detta gör att vi blir ovilliga att känna, men det är oviljan att känna som orsakar de val vi gör som är kärlekslösa mot oss själva och detta är orsaken till den mesta skadan på vår själ. [00:24:49.09]

7.2. Känslomässiga blockeringar mot ånger och förlåtelse

Mary: Det känns som att jag försöker ångra och det känns bekvämt att säga att det är mitt fel…[00:25:02.20]

Kan vi översätta detta först?

Mary: Det är ok; jag kan ha den här diskussionen en annan gång men…

Nej, nej men du har lite motstånd. Du har redan lite motstånd mot den här diskussionen. [00:25:23.05]

Mary: Min känsla är att jag försöker ångra utan villighet att känna vad jag har gjort fel, utan att känna vad min familj gjort för fel mot mig. [00:25:38.04]

Nej, jag håller inte med. Anledningen till att jag inte håller med är att du försöker förebrå dig själv för saker som inte är ditt ansvar, utan istället ligger ansvaret hos din familj. Det är inte ånger; det är att ta ansvar för någonting som inte är ditt. När du är ångerfull tar du ansvar för vad du har gjort, inte för vad andra har gjort. Så detta är mycket annorlunda mot vad du har försökt göra. [00:26:34.22]

Deltagare: Jag har samma problem. Varför väljer man att göra så? [00:26:40.15]

Eftersom vi inte vill känna smärtan i vad vår familj har gjort, eller ännu viktigare, vi är rädda för familjens reaktion om vi känner smärtan, eftersom familjen kommer att reagera när de känner sig kritiserade. I det tillståndet lägger vi ansvaret för skadan på vår familj och detta är mycket passande eftersom det är där det hör hemma. Men i det ögonblicket kommer familjen att känna sig orättvist behandlade och familjen och omgivningen reagerar ofta argsint. Och vår rädsla för detta gör att vi accepterar ansvaret för något som vi inte är ansvariga för. [00:28:00.07]

Mary: Jag vill ta ansvar för mer än bara mina egna val och det betyder att jag kan inte ångra eller förlåta och jag kör fast. [00:28:15.08]

Ja. Du är inte ansvarig för andras kärlekslösa val; du är bara ansvarig för dina egna kärlekslösa val. När du försöker ta ansvar för andras kärlekslösa val och sedan försöker vara ångerfull, är det omöjligt eftersom du försöker ångra något som någon annan har gjort. Det är en fysisk omöjlighet och under de omständigheterna kan inte känslorna flöda. [00:29:16.29]

7.3. Vi är ansvariga för alla våra kärlekslösa handlingar

Deltagare: Hur vet vi när vårt kärlekslösa agerande är vårt ansvar, eller en konsekvens av vad som hände oss när vi var barn? [00:29:47.10]

Våra kärlekslösa handlingar är alltid vårt personliga ansvar. Det finns många människor som blivit fruktansvärt skadade som barn men som ändå kan agera kärleksfullt. Det finns också många människor som aldrig har blivit illa behandlade som små men ändå har valt att agera kärlekslöst och detta är en indikation på hur vi använder viljan. [00:30:25.24]

Så det viktigaste att komma ihåg är att vi är ansvariga för alla våra val. Men Gud tillskriver ansvar olika för varje handling vi utför eftersom Gud kan spåra tillbaka till varenda orsak i själen för de individer som det gäller eftersom de har orsakat våra egna kärlekslösa föreställningar. Så det finns ett djupt ansvar hos en person som lär dig, oavsett om den personen är en mor eller far eller förälder eller lärare, eftersom de kan lära dig att göra saker som är ur harmoni med kärlek och därför bär de delvis ansvaret för en del av dina kärlekslösa handlingar. Vi är alltid fullt ansvariga för våra egna val, men det finns andra människor i våra liv som också bär en del ansvar för de valen och Guds Lagar fördelar automatiskt ut ansvaret. [00:32:13.02]

Vi behöver alla bekymra oss om våra egna kärlekslösa val. Vi behöver inte oroa oss för vem Gud har tillskrivit några av våra val, eftersom de behöver oroa sig för det. Alla de personer som lärt dig någonting som var ur harmoni med kärlek kommer att bära ansvaret för sina respektive handlingar. Men vi har dock det personliga ansvaret för vårt eget kärlekslösa agerande. Det är ett mycket rättvist system. [00:33:02.13]

7.4. Olika inflytande på barn orsakar deras skador

Deltagare: Så den ursprungliga skadan på det sanna jaget hände vid tidpunkten för min avlelse. Ansvaret för detta ligger hos mina föräldrar. [00:33:23.23]

Och omgivningen.

Deltagare: Med förlåtelse och ånger, är det någon ålder när det ansvaret börjar? [00:33:42.01]

Det finns inte någon förutbestämd ålder. Varje barn gör detta olika. En del barn bestämmer sig i en mycket tidig ålder för att göra saker av egen vilja. Men generellt, när barnet är i sjuårsåldern har de ett relativt väl utvecklat intellekt. När de sen växer efter sjuårsåldern, om de får, använder de sin vilja i högre grad om de får. Fram till dess reflekterar de oftast bara de oläkta känslorna i sin omgivning, men efter den tidpunkten blir de gradvis mer självmedvetna och resultatet av att bli mer självmedvetna är att de också bär ett större ansvar för sina egna kärlekslösa handlingar. [00:35:04.12]

Detta är en gradvis process, inte en process som sker vid en speciell tidpunkt. Dessutom är situationen tyvärr mer komplicerad, och om vi undersöker det som kontrollerar barnet, ser vi ett mycket stort system runt dem. Omkring barnet finns det ofta föräldrar, mor- och farföräldrar och där är ofta andar som inverkar på barnet genom dessa system, så det stackars barnet blir influerat av väldigt många människor under uppväxten. [00:36:26.21]

Nu är det så att var och en av dessa människor som påverkar barnet bär ett ansvar för barnets skador och bär därför ett efterföljande ansvar för barnets val att vara kärlekslöst. Men alla Guds lagar fungerar perfekt och beteendet fördelas till varje individ i enlighet med lagen. Komplexiteten ökar när det inte bara är personerna i det fysiska, utan också andar i andevärlden som påverkar hela det system som influerar barnet. [00:37:29.00]

7.5. Förlåtelse sker automatiskt när vi känner smärtan i det som andra har gjort mot oss

Deltagare: Så jag behöver förlåta dessa andra influenser?

Ja.

Deltagare: Det är inte Gud som förlåter dem, det är jag som förlåter dem?

Det är du som förlåter dem. Det som du ber Gud förlåta är det som du har gjort mot omgivningen och mot andra människor. Den skadan är mycket, mycket svår för dig att personligen reparera eftersom skadan när den väl är gjord är mycket, mycket svår att göra ogjord. När du skrikit åt någon, när du vrålat åt någon, när du smällt till någon, när du sårat någon, när du fått någon att vara beroende tillsammans med dig, – när du har löst upp orsakerna inom dig själv, då kan de fortfarande ha skadan kvar som du orsakade och det är här du behöver Guds förlåtelse. [00:39:15.14]

Så det här är verkligen en tredelad fråga för oss. Vi behöver lära oss förlåta andra, vi behöver lära oss att förlåta oss själva och vi behöver lära oss ånger för vårt eget kärlekslösa beteende. När vi väl engagerar dessa tre är vi kapabla att ha en mycket nära relation till Gud. [00:39:50.29]

Deltagare: Så jag behöver känna alla mina kausala känslor, veta var de kommer ifrån och förlåta mina föräldrar?[00:40:11.13]

Det är inte så komplicerat. Allt du behöver göra med dina grundorsaks-känslor är att känna dem och när du känner dem kommer du automatiskt att förlåta. Det är faktiskt processen att känna dem som är förlåtelsen. [00:40:45.03]

Deltagare: Så när du slutar undvika att känna dina känslor och känner dem, sker då förlåtelse automatiskt?[00:40:56.29]

Ja, det är korrekt. Det är viktigt att förstå att förlåtelse inte är en intellektuell aktivitet utan snarare en process att känna den känslomässiga känslan av skadorna som andra människor har gjort mot dig. Detta är vad jag menar med att förlåta. Hellre än att ta ut dessa känslor på andra människor, hellre än att försöka straffa andra för vad de har gjort, är det bättre att göra det andra valet; att känna skadan utan att såra andra. [00:41:44.22]

7.6. Kraften hos förlåtelse – ett exempel på våld i Mellanöstern

Om jag får ge er en god illustration av detta! I Mellanöstern har vi för tillfället israeler och araber. Israelerna känner att araberna vill förgöra dem så de förgör araberna först. Och araberna känner samma sak, de känner att israelerna vill förgöra dem så de känner att de bara reagerar på israelernas känslor. Detta är vad som händer när vi tar ett öga för ett öga. Gandhi sade att detta gör oss båda blinda. [00:42:39.15]

Om jag bestämmer mig för att skada Adriana och hon gör valet att inte känna sina sårade känslor om det, då kommer hon att försöka skada mig. Och då har vi en som skadar en annan, skadar en annan, skadar en annan. Detta är den största orsaken till alla våra problem på Jorden. Vi gör detta inom familjen, vi gör det med våra vänner och vi gör det mellan nationer. [00:43:23.03]

Istället för att göra detta, om israelen som kände sig attackerad av araben bestämde sig för att gråta över attacken utan att ta till vapen och attackera tillbaka, då skulle han frigöra känslan inom sig som orsakar lusten att attackera tillbaka. Om han nu gjorde detta, skulle det ha en kraftfull effekt på den attackerande araben. Och samma gäller omvänt. Om araben väljer att känna sin sorg och sina känslor över att bli attackerad, istället för att attackera israelen som svar på israelens attack på honom, och även sorgen och känslorna över att hans barn dog från en attack, istället för att vilja attackera tillbaka, då skulle hela orsaken inom hans själ lösas upp. [00:44:44.29]

Men detta kräver mycket modiga människor eftersom det kräver att du litar på Guds Lagar och att du lär dig förlåta även när människor kan tänkas attackera dig och de flesta av oss vill inte det. De flesta av oss vill attackera en person som attackerar oss snarare än förlåta. Det kräver en person som är mycket utvecklad i kärlek för att förlåta någon som målmedvetet attackerar dem, men om vi kan göra det, då kan vi förändra världen. [00:45:39.22]

Det vi behöver tänka på är att det skadade jaget skapades av andra och andra bär ansvaret för dess skapande, men fasad-jaget och det som vi valt att göra efter detta, det är vårt eget ansvar och vi behöver ta ansvar för det. Vi behöver inte ta ansvar för det skadade jaget utom på ett sätt; att nu när känslorna är inom oss är det bara vi själva som kan lösa upp dem. Ingen annan kan lösa upp våra känslor; inte ens personen som skapade våra känslor kan lösa upp våra känslor. [00:46:51.13]

8. Vi behöver engagera Gud under ångern för att hjälpa oss återställa den skada vi orsakat

Vi behöver säga till oss själva; ”Även om någon annan skapade dessa känslor, behöver jag känna dem och när jag väl känt dem har jag automatiskt förlåtit den personen, men för allt som jag har gjort för att skada andra behöver jag välja ånger. En del av denna ånger behöver riktas mot personen, men en del behöver också gå till Gud eftersom det bara är Gud som har kraften att hjälpa mig gå genom processen av att lösa upp alltihop. Även om jag ångrar vad jag har gjort för att skada en annan person kommer skadan fortfarande att vara kvar i den personen i många år, och det är här vår bön till Gud är så viktig, för det är bara Gud som kan hjälpa att sudda ut hela skadan vi har orsakat. [00:48:16.08]

Som exempel, titta på vad många religioner har lärt ut på planeten! Många av dessa religioner har lärt människor att det är rätt att slåss för sin religion. De biskopar och präster som har lärt ut detta bär ett mycket stort ansvar för en person som går ut i krig. Den präst som går igenom ånger för att han sagt till denna grupp människor att dra ut i krig kan inte ändra resultatet av vad dessa människor går igenom i kriget. Han har inte kraften att göra det, han kan inte gå in i deras hjärtan och ta bort deras smärta, det är bara Gud som kan göra det. Det är bara Guds Kärlek som har den effekten. [00:49:27.17]

Prästen som är ångerfull kommer att upptäcka att det är mycket som han inte kan korrigera eftersom han lärde ut felaktigheter. Han kan endast be till Gud att Gud hjälper honom att korrigera det och Gud, genom Hennes Kärlek, har möjligheten att hjälpa varenda person som har blivit skadad av den prästen. Det är därför mycket av vår ånger måste riktas mot Gud, eftersom det också är en bön till Gud om att hjälpa oss reparera skadan vi har gjort; vi är inte tillräckligt kraftfulla för att reparera den själva. [00:50:30.24]

8.1 Resultatet av att lära ut osanningar

Deltagare: Jag har lärt ut felaktigheter och jag ber till Gud om att förlåta mig för brytandet av Hennes lagar. Kan Gud ta bort skadan från de människorna om jag känner känslorna hos skadorna jag orsakat dem? [00:51:08.12]

Först av allt, om du verkligen ångrade dig skulle du för det första känna till varje felaktighet som du lärt ut och därför skulle du förstå effekterna av varje lära som är fel. Dessutom skulle du också försöka hjälpa de personer som du har undervisat att förstå den nya insikt som du nu har av sanningen. Men även om du gör detta, så kan många av dessa människor ha agerat på dina tidigare råd och det är här Gud kan hjälpa, för när du riktar dina känslor av ånger till Gud behöver du också be Gud om att hjälpa dessa människor att göra de nödvändiga förändringar som du har fått göra.

Gud kan i varenda fall hjälpa dessa människor med ett undantag. De behöver använda sin vilja där de behöver hjälp.

Gud kan inte gå emot deras vilja eftersom Gud gett dem gåvan av fri vilja från början. Det är när vi väl upptäcker detta som vi känner den fulla effekten av ånger eftersom vi ser det inflytande vi haft på andra som har lett till att deras vilja förhärdats, som sedan också får dem att bli hårda gentemot Gud och inte kunna få hjälp. När vi väl inser detta i vår egen själ kommer vi att ha djupa känslor av sorg eftersom vi inte har något sätt att rätta till detta. Detta är sann ånger. [00:53:43.13]

Vi gör allt vi kan för att rätta till det men olyckligtvis kan vi inte fixa allting eftersom den andra personens vilja måste involveras. När vi inser detta fullt ut, känner vi djupa känslor av ånger eftersom vi ser effekterna av vårt eget kärlekslösa beteende på andras liv under en lång, lång tid. Detta är en känsla av starkt uppvaknande eftersom den får oss att bli mycket ödmjuka i framtiden. Den får oss också att bli mycket försiktiga med vad vi lär ut, oavsett om det är till våra barn eller till andra. [00:55:02.28]

Denna känsla av ånger är mycket, mycket kraftfull för själen eftersom du inser själens begränsningar.

Gränserna hos din själ är att du har ändrat andra människors vilja genom vad du lärt ut till dem och nu finner du det mycket svårt att göra det ogjort, eftersom de kanske inte är öppna för att göra det ogjort. Detta är något som varje undervisande människa kommer att komma till insikt om vid någon tidpunkt. Kom ihåg att varje förälder är en lärare och de som de undervisar är sina barn. Du kanske kommer till insikt om den varaktiga effekt du haft på dina barn, men även om du är ledsen för ditt kärlekslösa beteende, kan ditt barn fortsätta i många år med att agera på vad det har fått lära sig. [00:56:40.27]

Deltagare: Så allt vi lär ut som inte engagerar Gud och själen orsakar skada? [00:56:53.19]

Nej det kan jag inte hålla med om. Det finns mycket du kan lära ut som är sant men som kanske inte engagerar själen eller Gud, och det finns inga påföljder för dessa läror så länge som de är sanna. Du kanske lär ut vetenskapliga fakta, det kanske inte är hela sanningen men det är den sanning som vi känner till i nuläget och så länge som det är i linje med resten av Guds universella sanning, blir det inga påföljder för själen. [00:57:43.04]

Deltagare: Om vi lär ut något som helar kroppen eller andekroppen utan att engagera själen, då är det inte sant?

Jag håller med. Här är det mycket viktigt för oss om vi verkligen vill undervisa att vi förstår vad det är vi lär ut. Förra veckan i Belo Horizonte pratade vi med Chico Xavier och han nämnde att han lärde ut mycket på Jorden som han inte håller med om nu. Detta är ett problem – människor på Jorden tror många gånger att de vet men de vet egentligen inte. Det är bäst om vi endast lär ut det som vi verkligen vet och utöver det erkänner att vi är lärlingar. [00:59:00.23]

Varje lärare har ett stort ansvar, och kom ihåg att varenda en av oss som fått barn automatiskt har blivit en lärare, så vi bär alla ett stort ansvar för vad vi har lärt ut. Om det är något du inte vet med säkerhet, är det mycket bättre att lägga fram det som någonting som du inte säkert vet och då blir du inte ansvarig. När du lär ut något som du känner att du vet med säkerhet och du lär ut denna visshet till andra – om det visar sig vara fel eller inkorrekt då för det med sig ett stort ansvar. [01:00:04.29]

8.2. Om vi gör det i kärlek är påföljden mindre om vi lär ut en osanning

Deltagare: Vad är ansvaret hos en läkare som inte tror på något av detta när han eller hon behandlar en patient? [01:00:23.07]

Vi måste ha en grundläggande sanning i åtanke vad gäller ansvar – om mina handlingar är i harmoni med kärlek, har det alltid en mera positiv effekt än någon annan känsla. Så om jag har blivit läkare bara för att tjäna pengar och inte av kärlek, då är allt som jag gör med patienten redan ur harmoni med kärlek. Det är mycket viktigt för oss alla att välja yrken som är i harmoni med vår längtan till kärlek. [01:01:20.29]

Även om vi lär ut en osanning blir det mindre ansvar om vi gjorde det av kärlek än om vi handlade kärlekslöst. Även om vi känner kärlek och vi lär ut en osanning blir det så klart en del påföljder, eftersom osanningen har effekt på andra människors liv. Men en sak som gör oss mycket säkrare ur vår själs perspektiv är att älska allting vi gör. Det viktigaste för oss att tänka på är att även om vi gör ett misstag och lär ut en osanning, så kommer det faktum att vi gjorde det av kärlek att medföra att vårt samvete inte kommer att besvära oss så mycket som om vi hade gjort det av ett annat motiv. [01:02:43.22]

Gud belönar alltid kärlek. Vår avsikt att älska har en mycket kraftfull helande effekt på andra och trots att osanning påverkar andra, så om vi hade en känsla av kärlek snarare än en känsla av att attackera dem eller straffa dem eller skada dem av själviska orsaker såsom att tjäna pengar, om vi hade avsikten att älska, kan det övervinna en stor del av de skador som vi orsakar andra. [01:03:49.21]

Visst, någon gång i framtiden kommer vi att behöva känna den osanningen. Så med frågan angående en doktor som inte tror på sanningen, om hans handlingar är i harmoni med kärlek gentemot människor och inte för att han har lust till framgång eller rikedom, då är skadorna han orsakar andra mycket mindre än om han engagerade en osanning med alla dessa kärlekslösa känslor. Gud mäter först allting i kärlek och sedan i sanning. Det är skönhet i det Gud gör. [01:04:53.22]

9. Hastigheten är olika i att använda Lagen om kompensation jämfört med Lagen om ånger och förlåtelse

Jag tror att jag har gett er en grundläggande förståelse av de två olika lagarna. Lagen om kompensation agerar på den ovilliga själen och försöker föra den själen till insikt om sitt kärlekslösa beteende, och Lagen om ånger och förlåtelse agerar på den villiga själen och får den att avlägsna orsaken till sitt kärlekslösa beteende ur sig själv mycket snabbt. [01:05:49.25]

För att ge er en uppfattning om skillnaden i de olika hastigheterna hos dessa lagar vill jag jämföra hur de två typerna av lagar verkar. Jag känner många andar i andevärlden som har engagerat Lagen om kompensation i tvåtusen år eller mer, och därigenom har de betalat för sina livs kärlekslösa beteenden när de var på Jorden. De är nu fortfarande i andevärlden engagerade i denna lag eftersom de är ovilliga att se den skada de har gjort. [01:06:44.13]

Jag har sett andra andar som har gjort precis lika mycket skada som den första gruppen andar och som har skadat många, många miljoner människor på Jorden men de har engagerat Lagen om Ånger och Förlåtelse och inom tjugo år har de helt och hållet avlägsnat allt kärlekslöst beteende. Jag har sett en del av dessa andar gå från helvetena i den första dimensionen till ett tillstånd av enhet med Gud, vilket är i den åttonde dimensionen, inom loppet av bara tjugo eller trettio år. Andra andar som har varit involverade i Lagen om kompensation är i helvetena i andevärlden i den första sfären och de stannar kvar där i två- eller tretusen år, eller längre. Det är skillnaden mellan att engagera din önskan om att känna sorg för de saker som du har gjort jämfört med att känna motstånd mot att ångra någonting alls som du har gjort. [01:08:20.05]

När vi kom hit till Brasilien kände vi många andar omkring oss som fortfarande är jordbundna, eller är i andevärldens helveten, och dessa andar påverkar många brasilianares dagliga liv. I morgon kommer vi att i en medial session med Mary hjälpa dessa andar att förstå Lagen om ånger och förlåtelse, för vi känner att om vi kan hjälpa dem förstå denna lag kan de utvecklas mycket snabbare i andevärlden och då ha mindre påverkan på Jorden. Det kommer också att ge er ett tillfälle att se hur det känns att i andevärlden använda Lagen om kompensation eftersom det är under den lagens inverkan som många av dessa andar lever. [01:09:46.14]

10. Att komma tillrätta med smärtan som våra familjer har orsakat oss

Vad känner ni inför denna diskussion? Ni kan vara ärliga; ni behöver inte oroa er för att såra mina känslor! (Skratt) Vad känner ni? [01:10:48.21]

Mary: Jag känner mig väldigt emotionell över mitt motstånd mot att erkänna den skada som har orsakats mig i mitt liv, eftersom jag har försökt engagera ånger och jag kan inte göra det om jag inte känner vad som har gjorts mot mig. [01:11:15.14]

Och det är mycket viktigt att se det. De flesta av oss när det gäller att ta hand om vårt skadade jag tenderar att följa familjens linje och säga, ”Vi gjorde inget som skadade dig.” Familjen finner det mycket svårt att acceptera att de gjorde något som skadade oss och vi är ofta så rädda för dem att vi är villiga att förebrå oss själva istället för att lägga skulden där den hör hemma. Detta är en av de största orsakerna till depression hos kvinnor och en huvudorsak till att vi har så stor användning av antidepressiva mediciner. Vi undertrycker skadan som har gjorts och vi måste då ta piller för att må bättre på grund av det. [01:12:40.27]

Deltagare: Jag har samma problem som Mary men jag har ingen familj omkring mig och jag gör det ändå. Jag har något inom mig som gör att jag vill tro att de är bättre även om de inte finns runt mig. [01:13:12.29]

Vi har en stor personlig investering i att tro gott om vår familj och den stora personliga investeringen är den här; så länge som jag tror att de är goda, behöver jag inte känna smärtan de har skapat. Jag är känslomässigt investerad i att inte se smärtan de har skapat. Jag säger till mig själv att allt är bra eller så säger jag till mig själv att jag inte kan gå in i de känslorna, och bägge handlingarna är skadliga för min egen själ. Vi måste förstå att vi är känslomässigt investerade i att inte känna dessa känslor och om vi inte tar itu med dessa känslomässiga investeringar, då känner vi inte dessa känslor; istället kommer vi att motivera oss själva att undvika dem. [01:14:29.18]

Dessutom bär vi omkring familjens föreställningar inom vår själ. Det är som en tyngd eller en börda som vi bär omkring i vårt liv och vi känner att vi måste leva efter dem även om familjen inte längre finns på Jorden. På detta sätt fortsätter vi att skada oss själva på samma sätt som vår familj skadade oss. [01:15:08.12]

10.1. Anledningar till varför folk förebrår sig själva för vad föräldrarna gjorde mot dem

Mary: Det är speciellt stort kring frågor om sexuell skada. Det finns så mycket självförebråelse i detta och det kan vara mycket svårt att ta till sig att ”Det var inte mitt fel.” Känslan av skammen som jag får är ”Det är mitt fel att jag är dålig.” [01:16:06.09]

Det problem som vi har i de flesta familjer är att föräldrarna tycker att barnet bär skuld för behandlingen som det får av föräldern och så växer barnet upp och tror att det måste acceptera denna skuld. Denna känsla är mycket svår att radera, eftersom vi fortsätter att lägga på oss skulden för saker som inte är vårt fel. [01:16:48.11]

Vi har också en känslomässig investering i att acceptera skulden. Om detta är en skala över smärta, ju högre personlig smärta desto mer tenderar vi att inte erkänna källan till smärtan.

Om källan till smärtan är föräldern och vi har mycket höga nivåer av smärta gentemot den föräldern, och vi är ovilliga att känna våra egna känslor, kommer vi att försöka trycka ned smärtan orsakad av den föräldern, genom att själva acceptera skulden. Vi säger till oss själva att vi bär skulden för hur de behandlade oss. [01:17:55.11]

Vi gör detta för att föräldern tror samma sak. Dessutom, om vi inte accepterar skulden, riktar föräldern troligen stora mängder raseri mot oss och det vi vill ha är kärlek från föräldern. Vi vill inte ha raseri. Så vi accepterar deras definition av verkligheten snarare än att acceptera sanningen.

Men detta är inte ånger och det är inte förlåtelse. En ångerfull person kan se smärtan som deras förälder har skapat och kan se de skador som de själva har orsakat. De accepterar inte smärtan från föräldern som om det är deras egen skapelse. Det är mycket viktigt att förstå detta. [01:19:17.12]

Deltagare: Och du sa att rätta vägen är att känna känslan? [01:19:23.21]

Ja. När barnet är vuxet accepterar det skulden som föräldern har projicerat på det av två grundläggande orsaker. Det första skälet är att han inte ska behöva känna smärtan gällande föräldern och andra anledningen är för att undvika förälderns potentiella vrede. Det vuxna barnet har en enorm känslomässig investering i att inte se sanningen. [01:20:04.18]

Och detta är svårigheten som många personer står inför och detta är också varför många psykoanalytiker och psykologer har svårigheter med att hjälpa barnet som nu är vuxet att först se sanningen om vad föräldern har gjort och sedan känna smärtan i vad de själva har gjort. Ofta vill detta barn ha ett annat alternativ. Det vuxna barnet vill inte känna smärtan. De vill att föräldern ska älska dem och de vill att föräldern aldrig ska känna vrede mot dem och då har detta vuxna barn en känslomässig investering i att inte förlåta och att inte känna smärtan. [01:21:13.23]

10.2 Barn lär sig att de är dåliga från föräldrarna och omgivningen

Deltagare: Jag tror att även om jag verkligen kunde se och känna deras skuld, och att det var deras ansvar, så accepterade jag att bära skulden ändå eftersom jag känner att jag inte är en bra människa. [01:21:50.27]

Så du säger nästan till dig själv att de gjorde det eftersom du är en dålig människa.

Deltagare: Nej jag tror att jag kunde känna att det var de som gjorde det mot mig, men jag har gjort vad de gjorde mot mig…

Till ditt fel?

Deltagare: Nej det var inte mitt fel men jag är en dålig människa, eller hur?

Ja, låt oss tala om det här med ”dålig människa” . Ett barn tror inte automatiskt att det är en dålig människa. Om ett barn tar på sig föreställningen om att vara en dålig människa, måste det ha kommit från någon annan i omgivningen. Ett barn har ingen uppfattning om sig själv när det avlas, dålig eller god. Generellt tar de enbart på sig uppfattningen från andra omkring dem. Och när du som vuxen tror att du är verkligt dålig och att detta är orsaken till att dåliga saker gjordes mot dig, då måste denna underliggande uppfattning ha kommit någonstans ifrån. [01:23:44.28]

Nu är det här en föreställning som majoriteten i världen har och faktum är att religioner talar om detta för oss om och om igen. De talar om för oss att vårt hjärta är dåligt från det ögonblick vi föds. Så många samhällen har växt upp med denna uppfattning som får oss att acceptera dålig behandling utan att se att ansvaret ligger hos den som behandlar oss illa. [01:24:26.01]

Detta är en mycket stor global känsla som jag ser i olika länder över hela Jorden. De tror att de behöver en frälsare som ska göra dem goda, och det är därför så många har accepterat de felaktiga begreppen i kristendomen. Jag har också märkt att även om många inte är kristna så har de fortfarande tron om att människan ska vara ofullkomlig. Detta är inte sant. Gud skapade oss med möjligheten att bli perfekta och Gud skapade oss inte med en inneboende ondska. Känslor av ondska som har kommit in i oss har vi antingen fått lära oss eller så har vi fått skulden och vi behöver känna det. [01:25:41.23]

Vår villighet att tro att vi är onda eller att det finns något i oss som har attraherat detta dåliga beteende gör oss villiga att acceptera dåligt beteende. Detta ger i sin tur makt till människor som är villiga att använda dåligt beteende, eftersom de säger till oss, ”Jag gör det här eftersom du vill det” eller ”för att du förtjänar det.” Det är också så problem mellan länder har uppstått där hela raser av människor har blivit dåligt behandlade eftersom de lärt sig att de var dåliga. [01:26:41.00]

Deltagare: När du säger att ett barn är för ungt för att göra någonting fel, att det är familjen eller omgivningen som har gjort att de känner så, kan det vara så tidigt som när vi föds, till exempel om modern har en förlossningsdepression? [01:27:28.06]

Det kan till och med börja innan dess. I det ögonblick ett barn avlas absorberar det känslorna från sina föräldrar. Så om modern och fadern redan har dåliga känslor om sig själva, lär barnet sig att känna sig dåligt. Och om modern och fadern känner skuld över någonting som de har gjort och som de inte har löst upp i sig själva, kommer barnet att känna skuld över detta som det inte vet någonting om, då känslan av skuld går in i barnet. [01:28:19.17]

Deltagare: Det känns som att jag föddes med skuld och min mamma säger även det, ”Du bär på skuld. Jag vet inte var det kommer ifrån.” Nu tror jag att jag vet. [01:28:55.00]

Detta är arvet från en förälder som inte tar hand om sina egna känslor, eftersom barnet redan vid befruktningen absorberar dessa känslor och börjar sedan tro saker om sig själv som är felaktiga. Om föräldern hade löst upp denna känsla av skuld då skulle barnet avlas och födas utan någon känsla av skuld. [01:29:47.29]

Mary: Jag sade just till Isabella att om hennes mamma är deprimerad och arg och skyller detta på henne som baby, kommer hon naturligtvis att känna det. [01:30:03.10]

Får jag påpeka att under graviditeten är det vanligt att mödrar har många osäkra känslor. De känner ofta att de inte är redo för moderskap och detta kommer att ge barnet en stor rädsla för att komma till världen. Dessutom kan många föräldrar redan ha fyra eller fem barn och de har egentligen ingen stark känsla av att vilja ha barnet, och det kommer barnet naturligtvis också att känna. Varenda känsla som modern och fadern känner gentemot barnet, kommer barnet att absorbera. Så om pappan känner att han inte är redo för faderskap och är arg över fruns graviditet, då kommer det lilla barnet att känna att det är orsaken till pappans vrede. [01:31:19.27]

Så det finns väldigt många känslor som ett barn kommer att ha som ett resultat av vad föräldrarna känner under graviditeten. Om du tittar på den genomsnittliga graviditeten finns det ofta en hel rad känslor som modern och fadern upplever, och dessa känslor går in i barnet så snart det avlas. Det är inte konstigt att vi har så många skador. [01:32:02.25]

Naturligtvis är det dessa skador vi behöver förlåta, och om vi går igenom processen av att förlåta, kommer vi att känna dem. Att känna dem skapar förlåtelse. Detta är inte en intellektuell aktivitet, utan snarare en frigörelse av känslan vi har gentemot den andra. [01:32:34.28]

Deltagare: Så jag måste fortfarande känna av effekten av att mina föräldrar skadat mig innan jag kan förlåta dem. Hur gör jag för att känna det? [01:33:01.08]

Det snabbaste sättet att känna det är att gå tillbaka till din barndom och minnas händelser som kändes fruktansvärda och tillåta dig att känna var och en av dessa händelser. Detta är något som de flesta människor undviker eftersom de känner att det förflutna är det förflutna, du måste glömma det förflutna, du måste gå vidare med livet och när de gör det så bär de runt alla dessa känslor. [01:33:42.13]

När vi var barn ville vi ofta gråta över dåliga saker när de hände, men våra föräldrar dämpade ofta denna känsla; de stängde av oss från att gråta. Och kom ihåg att gråta är att sörja, den djupa sorgens förlösande. Om vi hade fått tillåtelse att gråta och lösa upp sorgen när vi var barn, skulle vi ha färre saker att behöva rensa som vuxna. Men för de flesta av oss och särskilt för dig med tanke på din pappa och mamma, så var där en stor mängd skador som skapats utan tillåtelse för dig att känna dem. Så det snabbaste sättet att ta hand om detta känslomässigt är att gå tillbaka till dessa situationer i barndomen och be Gud visa dig den känsla som du inte fick känna i var och en av dem, och Gud kommer att visa dig. Gud är så pålitlig. [01:35:07.20]

Det här är mycket bra frågor.

Avslutning

I morgon i vår session ”Med Mary som medium – ånger och förlåtelse” kommer vi att ha kontakt med andar. Vi kommer att hjälpa dem att gå tillbaka till sin barndom och arbeta igenom några av deras känslor angående förlåtelse. Vi kommer också att hjälpa dem att se kärlekslösa val som de har gjort i sina liv och hjälpa dem att komma in i ett tillstånd av ånger. Ni kommer förhoppningsvis att se vilken effekt det har på dem, eftersom de antagligen kommer att beskriva det. Vi organiserar inte något samspel med andar i förväg så det som händer i morgon händer, men jag känner att det är många andar som vill prata med oss om denna princip av förlåtelse och ånger. Så det känns som om det kommer upp flera möjligheter att diskutera detta med dem i morgon. [01:36:32.06]

Jag vill tacka er för era frågor idag, och också för er tid. Tack. (Applåder)