Sanningen om människans själ, 2012-08-04

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Det här dokumentet är en avskrift av ett seminarium
framfört av AJ Miller (som säger sig vara Jesus)
som en del av serien “Sanningen om…”
och består av en introduktion till människans själ.

Framfört av
Jesus (som AJ)
Den 4:e augusti 2012

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF):
 Klicka här 

Nedan: På engelska med tolkning till portugisiska kan du här
se det ursprungliga seminariet, framfört i Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien.

Klicka på “Play”-symbolen i rutan för att starta videon.

Vill du ha en större bild, klicka på fyrkanten/de fyra hörnen i kvadrat längst till höger.

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

1. Inledning

Många av er vill förstå hur ni kan ha den här relationen med Gud i praktiken, och idag vill jag gärna ta upp detta, men det finns några grundläggande principer som vi först behöver förstå om människans själ, innan du kan förstå sambandet mellan Gud och dig själv. Så först behöver vi förklara de sakerna innan vi kan förklara det faktiska sambandet och hur det fungerar. Så låt oss fortsätta med samtalet om människans själ. [00:25:21.07]

2. Gud skapade människosjälarna till Sin avbild

Gud ville ha barn. Orsaken till att Gud önskade få barn var att Hon ville dela sin kärlek med Sina barn. Och är inte det den renaste orsaken till att få ett barn? Så Gud skapade miljarder och åter miljarder barn, och de barnen har vissa egenskaper och förmågor. Varje barn har en personlighet, vilken de kan utveckla om de så önskar. De har vissa sidor som är en del av deras natur, vilken Gud gav dem. De här barnen har heller inte erfarit livet, så de är inte ens medvetna om vilka de är; de har inte haft någon erfarenhet före befruktningsögonblicket. Eftersom de inte har haft någon kännedom om sig själva, så är de inte medvetna om sig själva, då man behöver ha erfarenhet för att kunna vara medveten om sig själv.

De här barnen har också gjorts på så vis att de liknar Guds själ. Faktiskt kallar Gud det för att de är “skapade till Hennes avbild”. Gud skapade själen så att den har möjligheter som är mycket lika de som Guds egen Själ har. Därav skapade Gud maskulina och feminina kvaliteter i vart och ett av dessa barn, och sedan gav Gud dem ett sätt att upptäcka sig själva. Gud skapade ett universum där barnen kunde leka, och genom sina lekar kunde de upptäcka sig själva. Gud skapade en process genom vilken de kunde komma in i det här universumet och den processen kallas inkarnation. Den allra första gången du kommer till Jorden kallas inkarnation. [00:30:08.17]

Deltagare: Innebär det att när vi väl har fötts blir vi eviga? [00:30:10.29]

Vi är eviga innan vi föds, men vi är inte medvetna om detta. Vi blir medvetna om det genom befruktningen. Så från stunden då befruktningen sker upplever vi livet och blir medvetna om oss själva. [00:30:43.18]

Deltagare: Detta är alltså den första befruktningen? [00:30:45.12]

Javisst, den allra första befruktningen! [00:30:51.14]

Deltagare: Och Gud skapar fortfarande fler barn? [00:30:54.17]

Såvitt jag känner till, ja. När jag säger “såvitt jag känner till”, så syftar jag på att det finns andra universa som jag ännu inte har besökt, och därför vet jag inte vad som händer i just de universumen. Men i de universa jag har besökt, och det finns trettiosex av dem, så kan man betrakta tillblivelsen av nya själar. Och ur ett historiskt perspektiv befinner vi oss ännu i ett tidigt skede av historien, och det finns många planeter i hela universum där ingen lever ännu. Men de förbereds för Guds nya barn, vilket antyder att det är Guds önskan att fortsätta skapa nya barn. [00:32:19.28]

Deltagare: Föds de barnen här på Jorden? [00:32:24.24]

De föds eller upplever sin befruktningsstund på många olika Jordar, inte bara på den här Jorden. Gud önskar ingå en personlig relation med var och en av dem. Men om personen själv vill ingå en sådan relation beror på dennes egen vilja. [00:33:10.10]

2.1. Indigobarn influeras av andar

Deltagare: När det gäller indigo- och kristallbarn, är detta deras första liv, eller har de varit här länge?

I samtalet om människans själ kan jag förklara varför vissa barn verkar ha en avancerad kunskap. Det handlar om mycket mer och är mer komplext än människor på Jorden tror. Det finns många andar som influerar dessa barn. Det finns också ganska mycket andeinfluenser som är väldigt tunga och mörka på planeten, men också ljusa andeinfluenser här, och när du är ett barn så är du mycket öppnare för andeinfluenser än när du är vuxen. När vi blir vuxna influeras många av oss mycket mindre av andar, eller vi är snarare inte längre medvetna om den influensen, men ett barn kan ofta se anden som försöker influera henne eller honom. Barnet kan känna anden, han eller hon kan höra andens ord; allt detta sker med barnet. Och om barnet har en mycket intellektuell ande eller kunnig ande hos sig, så kan han eller hon höra informationen från den anden och sedan säga orden som anden säger. Så det är därför många barn verkar ha mycket kunskap, men i själva verket får de sin kunskap från andar, och det är ännu inte deras egen kunskap. Om det vore det, skulle hela deras liv bli annorlunda jämfört med hur det sedan blir. [00:35:37.14]

När det är din egen kunskap påverkar det den kärlek du har att dela med andra. När det är någon annans kunskap är det bara kunskap som ännu inte påverkar ditt liv; och det är detta som är problemet med många av dessa andliga upplevelser om de inte tolkas korrekt. Så idag och imorgon skulle jag vilja förklara hur någa av dessa saker uppstår. [00:36:24.01]

2.2. Universum är uppbyggt av parallella universa, separerade av kärlekens gränser

Deltagare: Först hade jag en eller två frågor, men nu har jag tusen stycken. (Skratt) [00:36:27.20]

Det brukar vara så. Det vi vill göra är att uppmuntra detta, eftersom det är så din själ växer. [00:37:00.02]

Deltagare: Ur mitt perspektiv är det svårt att förstå det här med universum. Menar du galaxer, eller parallella universa? [00:37:09.13]

Jag förmodar att man kan kalla dem, och många vetenskapsmän har kallat dem, för parallella universa. De är universa som existerar i andra dimensionella rum än den fysiska dimensionen. De kan faktiskt uppta samma fysiska rum som ett universums fysiska dimension, och samtidigt uppta en annan slags rum. Och en del av universumen har inte den komprimerade tid som vi har i det fysiska universumet. Så med andra ord har dessa universa ingen tidsbegränsning. Så vartefter varje universum växer i kärlek får det färre begränsningar. Det Jordbaserade universumet, det fysiska universum som vi kan se omkring oss där vår Jord befinner sig, har vissa begränsningar. Syftet med dessa begränsningar är att lära oss om kärlek. När vi sedan har lärt oss de grundläggande lektionerna om kärlek, och vi fortsätter till dessa andra universa, så lär vi oss fler saker om kärleken och får mindre begränsningar. Och intressant nog, om vi lär oss dessa särskilda saker här på Jorden, så får vi också färre begränsningar här på Jorden. [00:39:12.19]

Så det är detta som är det vackra med att växa i kärlek; det skapar ett liv med färre begränsningar och du kommer bli ganska förundrad över många av de saker du inte förstår just nu, varefter du växer genom den här processen. Du kommer förstå saker du aldrig kunnat föreställa dig. Och när du sedan förstår dem kan du använda dem i ditt dagliga liv, och du kommer undra hur du kunde leva utan dem. Det här är ett vackert tillvägagångssätt som Gud har skapat åt oss så att vi kan upptäcka allt om Gud, men också allt om oss själva. [00:40:22.01]

Deltagare: Det stod skrivet i en bok av en vis man att människan har ett ursprung och ett öde, att anden är evig och att själen är övergående. [00:40:38.11]

Ja, jag vet att det finns många sådana teorier, men när man väl pratar med människorna som skrev dem efter att de gått över till andevärlden, så reviderar de ofta sina teorier. Och många människor tror att andekroppen är själen, men så är det inte, andekroppen är en separat del av själen och jag ska beskriva genom den här processen hur den skapas. [00:41:34.04]

2.3. Andar befinner sig inuti och omkring Jorden

Deltagare: Finns det möjligen intrajordiska varelser som lever inuti Jorden? [00:41:41.17]

Det finns många som lever inuti Jorden, men de lever inte i samma dimension som vi. De har gått över till andevärlden i ett mycket mörkt tillstånd, och de har funnit platser i Jorden som stämmer överens med deras tillstånd, och de lever där tills de inser att de kan växa. Det finns också många människor som har gått över till andevärlden som fortfarande lever kvar på Jorden. De har bara gått över till den första dimensionens existens; de är osynliga för genomsnittsmänniskan, men deras verklighet är att de fortfarande lever på Jorden, och skälet till att de gör det är att de ofta är väldigt rädda för att gå in i andevärlden, eller att de inte ens tror att det finns andra dimensioner. Så de försöker aldrig hitta dem. [00:43:14.08]

Deltagare: Som i limbo? [00:43:15.16]

Det är litegrann som den limbo som den katolska kyrkan beskriver. De har ännu inte gjort övergången genom döden efterom de missförstår döden. De hade en tro på Jorden som de hållit fast vid och inte släppt taget om. Några av er har upplevt hur ni gått in i ett hus och ni vet att någon bor i huset med sin ande. Ibland tycker du inte om känslan från den personen, så du ber någon komma över som talar med andar för att bli av med dem. Men ibland säger andemänniskan “Det här är ju mitt hus”, och vill inte gå därifrån. Och det beror på att han eller hon fortfarande är knuten till Jorden, och vi kan förklara mycket om de här sakerna imorgon i föreläsningen “Sanningen om reinkarnation och andar”, eftersom det är det jag ville ta upp när det gäller andar och deras inflytande på oss. [00:44:39.17]

Kan vi fortsätta samtalet om Sanningen om människans själ? För jag tror att när jag förklarar vad som händer får ni svar på många av era frågor. Så vi gör det. [00:45:08.17]

3. Inkarnation av själar på Jorden

Så, vi har de här själarna som ännu inte har kommit till Jorden, eller till någon Jord, och därför har de ännu inte haft någon som helst erfarenhet. Men de vill komma till Jorden, eftersom det är det enda sättet som de kan påbörja sin livserfarenhet. Så när en man och en kvinna på Jorden har sex skapar de två kroppar. En av dessa kroppar har den fysiska, genetiska strukturen, så den kallar jag fysisk kropp eller materiell kropp, och den andra av dessa kroppar har en andlig, genetisk struktur, så den kallar jag för andekropp. [00:46:25.06]

Och en halva av själen dras till och kopplas samman med dessa kroppar. De kopplar samman sig med den fysiska kroppen; själen kopplar samman sig med den fysiska kroppen genom det som kallas för en silversträng. Skälet till att det kallas så är att andarna ser det som en silversträng. Andekroppen är också sammankopplad med själen, men andarna i andevärlden kan inte se detta, precis som ingen på Jorden kan se sin silversträng. För att se silversträngen måste du antingen vara en ande, eller ha utvecklat förmågan att se som en andemänniska. För att se strängen från andekroppen som är sammankopplad med själen, behöver du vara en själ eller en ande som kan se själen. [00:48:01.16]

Deltagare: Kan en andemänniska se den sammankopplingen? [00:48:03.24]

Det kan de om de har utvecklat sin själsliga förmåga att se. Nu har mycket få människor någonsin utvecklat denna, och det är därför de flesta andar inte är medvetna om att det finns en sträng som kopplar samman dem med deras själ. Och av den orsaken tror inte de flesta andar att det finns en själ, eller en sträng som kopplar samman själen till dess andekropp, och därför kallar de andekroppen för själen. Men det är inte det jag menar. Det finns en själ, hälften av en själ, som är sammankopplad med andekroppen och den andra halvan av själen har sina egna kroppar som skapas när två andra människor har sex, vilket också skapar en fysisk kropp och en andekropp. Och dessa två människor kallas själsfränder. Du kan inte välja din själsfrände; Gud har redan gjort din själsfrände och denna kommer att ha egenskaper och sidor som är mycket lika dina egna. Din själsfrände kan också vara av samma kön som du själv, men du kan inte ha tre själsfränder eller fem själsfränder; det finns bara en. Många av er vill ha fem (skratt) eller inte den som Gud har gjort åt dig. [00:50:30.23]

Så snart dessa kroppar blir till genom befruktningen, så kopplar den lilla själshalvan samman sig med kropparna, och om själen inte förblir sammankopplad med den fysiska kroppen kommer den fysiska kroppen automatiskt att dö. Det är detta som orsakar en del missfall, och det finns tillstånd när detta sker, vilket jag kan förklara. Men förstå att den feminina halvan av själen är sammankopplad till den feminina människans andekropp, så det är en kvinnokropp i andetillståndet och så är den också sammankopplad med den feminina kroppen hos den materiella människan, men i verkligheten är dessa två bara organismer. Själen är ditt verkliga jag. [00:52:06.16]

3.1. Vi upplever livet genom våra fysiska kroppar och våra andekroppar

Så, ditt verkliga jag lär sig genom sin sammankoppling med dessa kroppar, och sättet det lär sig på är genom sinnena hos varje kropp. Så den fysiska kroppen har synsinnet, och det här synsinnet överförs genom strängen till själen. Först går det via andekroppen och sedan till själen som en erfarenhet. Allt du någonsin har sett är nu bilder som lagrats i din själ, och under tusentals år kommer du rentav kunna minnas varje händelse; bara om du vill, förstås, för ibland vill vi inte. Ibland tänker vi: “Det där var en ganska hemsk händelse, jag glömmer helst att den inträffade”. Men allt vi någonsin har upplevt finns i själen. [00:53:41.21]

Några av er har hört talas om detta som Akashakrönikan, men det är i själva verket en erfarenhet som finns registrerad i din själ. Varje själ är en perfekt registreringsmekanism för varje upplevelse. Så allt du någonsin har upplevt finns där i din själ för dig att hämta fram när du vill. [00:54:21.03]

Din fysiska kropp har också smaksinnet, känseln och andra sinnesintryck, och alla dessa bearbetas av din hjärna och förs genom silversträngen till andekroppen och själen. Så när du förlorar din fysiska kropp, genom att den dör, så har du fortfarande ett register över alla upplevelser du någonsin haft, och detta säger dig att det inte är din hjärna som lagrar informationen. Informationen lagras i själva verket på en annan plats, och detta är skälet till att en människa kan få en stroke, och genom stroken förlora en del av sin hjärnas mekanism, men sedan tar en annan del av deras hjärna fram minnet. De börjar minnas saker igen och detta är bevis för att hjärnan inte lagrar informationen. [00:55:56.26]

Så den fysiska kroppen är det sätt som själen upplever den fysiska världen på. Nu har själen fått lite erfarenhet och börjar bli medveten om sig själv och nu växer och lär sig och ändras och beslutar själen åt sig själv.

3.2. Introduktion till själsfränder

Deltagare: Så om vi har en själsfrände, placerar Gud den själsfränden i vår närhet då? (Skratt) [00:57:02.14]

Du placerar din själsfrände nära dig eller långt borta, och det sker genom de känslor du har gentemot din själsfrände. Om du har känslor där du ger själsfränden ett jobb, så kanske själsfränden inte vill ha det jobbet och därigenom håller han eller hon sig undan från dig. När du är i ett tillstånd där du älskar din själsfrändes könstillhörighet utan problem, eller där du åtminstone har arbetat dig igenom många känslor över varför du inte älskar personer av det könet, så dras din själsfrände oemotståndligt till dig. Gud skapade Lagen om attraktion mellan själsfränderna. Guds ursprungliga avsikt var att varje själsfrände ska kunna träffa sin själsfrände på Jorden, men i själva verket, på grund av de olika känslor vi har, så träffar de flesta sin själsfrände i andevärldens femte dimension. [00:58:44.20]

Orsaken till att det är så, är att de flesta människor inte vill möta sina känslor inför det motsatta könet medan de befinner sig på Jorden. Så många gånger i en relation på Jorden har vi förfärliga känslor gentemot det motsatta könet, och vi skapar mycket separation mellan könen, och detta orsakar att vi och vår själsfrände hålls åtskilda. Vi behöver arbeta oss igenom dessa känslor, och om vi gör det kommer vi träffa vår själsfrände på Jorden. Många av er skulle kunna träffa er själsfrände under de kommande månaderna om ni skulle vilja, så länge ni tar itu med just den sortens känslor. (Skratt) [01:00:21.03]

Deltagare: Vad är orsaken till att vi har en själsfrände; är det för att vi ska växa? [01:00:25.02]

Det finns många skäl till att Gud skapade en själsfrände. Ett av de primära skälen är att Gud önskade dig ett lyckligt liv genom att du bara behöver en enda, annan människa. Du behöver i själva verket inte din familj, dina vänner eller någon annan människa för att leva ett lyckligt liv. Du behöver bara Gud och din själsfrände. En annan orsak till att Gud skapade själsfränder var att vi kan ha en önskan om att växa, och vår själsfrände kanske inte har en önskan om att växa, så Gud ger oss två möjligheter att växa. Så en halva av själen kan växa och den andra själshalvan dras så småningom in i samma tillväxt. Själsfrändernas sammanhörighet är den mest utsökta relation du någonsin kommer uppleva vid sidan av din relation med Gud. Det är en person i två kroppar, vilket är något som Platon och Sokrates lärde ut för omkring 3 000 år sedan. [01:02:19.09]

Så detta är mycket viktiga principer att förstå om våra själar, eftersom det hjälper oss att förstå vad vi behöver göra med den. Vi vill låta själen växa så att våra upplevelser blir kärleksfulla och glädjefyllda, och vi inte handlar eller fattar beslut som orsakar att vår själ går bakåt i sitt tillstånd. Men något som ofta sker på Jorden är att vi orsakar att vår själ går bakåt i sitt tillstånd; vi kommer till andevärlden och vi börjar se vårt tillstånd och sedan kan vi börja växa. Det är mycket bättre att växa på Jorden än i andevärlden. [01:03:27.27]

4. Själens tillstånd och tillväxt

Så låt oss prata lite om själen och dess tillväxt. [01:03:53.01]

4.1. Att upptäcka din själs tillstånd

Deltagare: Är det möjligt att göra en självanalys och till exempel upptäcka vilken dimension vi befinner oss i? [01:04:00.03]

Det är möjligt, men olyckligtvis kan de flesta inte göra det. För att uppfatta tillståndet korrekt som du är i för närvarande, så behöver du se dig själv på ett korrekt vis; inte bara ur ditt eget perspektiv, utan också från Guds perspektiv. Så det största problemet de flesta människor har är att de inte på ett korrekt vis kan se sig själva ur Guds perspektiv. Mänskligheten har blivit väldigt arrogant, och tror sig om att vara mer utvecklade än de i själva verket är, och därför gör de flesta en oriktig bedömning av sig själva. Ni förstår, vi behöver förstå Guds kärleksperspektiv för att se oss själva på ett korrekt vis, och detta är mycket, mycket annorlunda jämfört med mänsklighetens kärleksperspektiv. [01:05:40.11]

Deltagare: Känner du någon som har den här korrekta uppfattningen om sig själv? [01:05:45.21]

Stunden då du har en fullständigt korrekt uppfattning om dig själv infinner sig när du når den åttonde dimensionen. För närvarande finns det ingen på planeten som har nått den dimensionen, och faktum är att de flesta på Jorden går över till den första dimensionen, vilket indikerar att de har mycket att lära sig om kärlek. Det finns också många människor som är överhöljda av andar, och de tror att deras tillstånd är mycket bättre än vad det är. Men i verkligheten bär deras själ fortfarande på samma oläkta känslor som de flesta andra har. [01:07:01.18]

Jag skulle vilja prata lite om detta, eftersom det är viktigt att förstå hur du mäter dina egna framsteg. Så nu är vi på Jorden och upplever våra liv. Varje gång vi upplever smärta eller lidande är det Guds återkopplingssystem som säger oss att vi behöver lära oss något om kärlek. [01:07:47.13]

4.1.1. Åldrande, smärta och lidande är
indikationer på att vi inte är i harmoni med kärlek och sanning

För någon som utvecklas i sin själ, så återspeglas den utvecklingen i både deras andekropp och i deras fysiska kropp. Om personen har utvecklats i kärlek så är andekroppen mycket ljus. Om personen inte har utvecklats i kärlek är andekroppen mycket mörk. Dessutom kommer deras fysiska kropp att åldras, och medan vi åldras närmar vi oss vår andekropps verkliga tillstånd. Så när vi dör har vi en andekropp som är mycket lik vår fysiska kropp. En person som växer helt i kärlek kommer i själva verket bli yngre. De kommer också ha färre fysiska problem och de kommer också ha färre fysiska åkommor i sin kropp. De skapar färre olyckor och ju mer de går framåt i kärlek desto mindre kommer de bli sjuka, och så småningom kommer de inte bli sjuka alls. Med tiden kommer de se ut att vara ungefär tjugofem år gamla utan tillstymmelse till ohälsa. [01:09:49.09]

Självklart sker inte detta för de flesta. De flesta av oss blir bara äldre och äldre; våra kroppar blir äldre och mer slitna, och många av oss, om det inte vore för smärtlindring, skulle gå över med stora smärtor. Och detta är en indikation på hur mycket vår själ förnekar problem med kärleken. Så hemligheten med resten av vår existens är att lära oss om Guds syn på kärlek och inte vår egen. [01:10:40.15]

De flesta av oss vill påtvinga Gud vår egen syn på kärlek, snarare än att acceptera Guds syn på kärlek för vår egen del, och detta är varför majoriteten av planeten inte växer i kärlek; eftersom vi har alla dessa koncept som finns inom oss, som vi får från våra familjer och våra vänner och våra föräldrar som faktiskt inte är i harmoni med kärleken. Det är detta som är problemet vi står inför när det gäller resten av vår utveckling. När vi väl förstår att smärta och lidande är vårt återkopplingssystem, så kan vi också förstå att smärta och lidande orsakas av en brist på sanning och kärlek. Detta är inte vårt koncept med sanning och kärlek, utan snarare Guds koncept med sanning och kärlek. Det är där vi behöver vara mycket öppnare inför vår egen utveckling. [01:12:20.18]

Olyckligtvis är dock det som sker att de flesta människorna på Jorden känner det som att smärta och lidande är normalt, så de ser det inte som ett återkopplingssystem som berättar för oss att något inte är i harmoni med kärleken. Eftersom de inte ser det ändrar de inte på något, och eftersom de inte ändrar på något går deras tillstånd bakåt mer och mer. Ditt själstillstånd är det som avgör lyckan i ditt liv, det avgör vad du attraherar in i ditt liv till dig själv, och det avgör hur snabbt du växer. Det avgör vilka olyckor du råkar ut för, vilka sjukdomar du får och vilket kärleksliv du har. Det avgör allting i ditt liv. [01:13:44.17]

Och själens tillstånd är summan av dina önskningar, passioner, vad du längtar efter, dina avsikter, din tro och dina känslor och så vidare. Om de alla är i harmoni med kärlek och sanning, så har du ett mycket bra själstillstånd och då attraherar du många saker som är väldigt, väldigt bra. Om de inte är i harmoni med kärlek och sanning på något vis, så kommer du attrahera korrigeringar som säger dig att något är fel, och detta är mycket viktigt att förstå för din framtida existens. [01:15:10.19]

4.2. Att växa i kärlek hjälper din själ att nå olika dimensioner

Medan din själ växer i kärlek får den förmågan att nå olika dimensionella rum utan att någon annan människa hjälper den. Med andra ord behöver inga andar hjälpa dig; det är bara ditt tillstånd av kärlek som möjliggör för dig att nå olika dimensioner. Varje dimension har en gräns som är en kärleksbaserad gräns, och såvida du inte uppnår det kärlekstillståndet så kommer du heller inte förbi den gränsen. Många New Age-andliga människor kallar detta för vibration, men det vore mycket bättre för dig att kalla det kärlek, eftersom det är det som är vibrationen. Så snarare än att tänka på metafysiska benämningar, är det viktigare att tänka på känslan av kärlek och hur ofta du känner det för dig själv och för andra, eftersom det är kärleken som höjer din vibration. [01:17:24.15]

Vart och ett av dessa kärlekstillstånd är som ett hinder för din framtida utveckling. Du kan inte komma förbi den här gränsen såvida inte själen växer i kärlek för att komma förbi gränsen. Det är därför många människor på Jorden går över till den första gränsen på det här området i andevärlden, kallat den första sfären.

4.3. Andevärldens första sfär

Faktum är att nästan alla som har levt går över till den platsen från Jorden. Det är mycket sällsynt att en person går över till andra sfären från Jorden vid stunden, och orsaken till att det är så, är att det sker mycket lite utveckling i kärlek på Jorden i sig själv, och det är detta vi behöver acceptera. [01:19:04.04]

5. Det snabba sättet att växa i kärlek: ta kontakt med Gud

Mary/Maria: Jag fick just känslan av att människor skulle vilja vet hur de kan växa i kärlek, vad som skapar deras själstillstånd och hur de kan växa, eftersom det verkar vara som ett straff att komma till första sfären, och hur man växer därifrån. [01:19:31.29]

Det finns bara två sätt att växa i kärlek. Många tror att det finns tusentals sätt, eller miljontals sätt, men alla de olika miljontals sätten som människan har skapat för att växa i kärlek är i själva verket ett enda sätt. Och det finns ett annat sätt, ett annat sätt, och jag skulle vilja tala om båda med er. Ett av de här sätten är mycket snabbt jämfört med det andra sättet. Vilket sätt vill ni höra om först? (Skratt) Okej. [01:20:28.07]

Många av er har redan växt på det långsamma sättet och det långsamma sättet är mycket frustrerande. Många gånger märker ni att ni gör något som inte är kärleksfullt, suckar och sedan tänker ni att: “Nu gjorde jag det igen, något som inte är kärleksfullt”. Och orsaken till att det är så är att det finns något som orsakar att vi gör något som inte är kärleksfullt. För att lätt förändras i kärlek behöver vi göra oss av med orsaken till känslan som inte är kärleksfull inom oss. Det är det den snabba vägen gör. Den långsamma vägen ber oss jobba på orsaken utan att undanröja den, genom att kontinuerligt ta itu med de smärtsamma effekterna av orsaken. Så det jag skulle vilja göra är att visa er det snabba sättet, och sedan visar vi er det långsamma sättet, så ni kan avgöra skillnaden mellan de båda. [01:22:12.14]

Jag sade för en stund sedan att du är en själ och att detta är ditt verkliga jag; inte din fysiska kropp, inte din andekropp. Din själ är ditt riktiga jag. Sättet som din själ kommunicerar med Gud på, är genom vad som kallas själ-till-själ-kommunikation, själ-till-själ. [01:22:48.22]

Själen är det som uttrycker känslor. Ni alla är mycket vana vid känslor, och i Brasilien är ni väldigt bra på dem, eller hur? Det är genom era känslor som ni får kontakt med Gud. Det är inte genom era tankar; det är genom era känslor. När du har en stark önskan om att få kontakt med Gud, så kommer det en energi från Gud som kommer i kontakt med din själ. Den här energin är som ett rör, eller en slang som saker kan sändas ner igenom. Under det första århundradet kallade jag den här energin för Den helige ande. Den sammankopplar dig också med den du är i sanning, så det måste vara en sann känsla du känner, inte en konstruerad känsla. Så det går inte att förfalska detta på något vis. Gud är den bästa falskhetsdetektorn som finns. [01:24:33.24]

5.1. Att ta emot gudomlig kärlek från Gud bygger på att vara i ett tillstånd av sanning

När en själ har en känsla av längtan efter Guds kärlek, så drar detta till sig kärlek genom den här sammankopplingen genom Den helige ande in i själen. Du kommer direkt känna dig fullständigt överväldigad, och om du tar emot gudomlig kärlek så kommer du genast börja gråta väldigt mycket. De flesta vill inte gråta, så de avslutar det, vilket bryter hela kontakten. Så vi behöver förstå att Den helige Anden, vilket är Sanningens ande, bara är i kontakt med oss när vi önskar oss Guds kärlek. Och det måste vara en sann önskan, en önskan du faktiskt känner i ditt hjärta. När detta sker, kan Guds kärlek flöda. [01:26:07.21]

Det finns vissa villkor för kärleken som flödar in i ditt hjärta. Det är inte Guds villkor, utan villkor som måste vara uppfyllda i din själ för att den ska kunna flöda. Om du är blockerad inför Gud på något vis i just den här stunden, kan inte kärleken flöda. Så vi måste öppna vårt hjärta för Gud istället för att stå emot Gud. Vi behöver också vara i ett tillstånd där vi är ärliga och sanna inför oss själva. Du får mer respons från Gud om du är arg på Gud och ärlig om detta, än om du agerar som om du inte är arg på Gud när du egentligen är det. Du förstår, Gud vill ha en sanningsenlig kontakt med dig; Han vill inte att den ska vara falsk eller bedräglig. Om det finns en verklig känsla inom dig av att vara arg på Gud, så önskar Gud att du uttrycker det inför Gud och i uttryckets ärlighet finns relationen. Och det är här de flesta tror att de gör det rätta när de försöker släta över. Med Gud behöver vi vara helt uppriktiga. [01:28:16.01]

5.2. Bön är det snabbaste sättet att bli mer kärleksfull

Det snabbaste sättet att bli mer kärleksfull är först och främst att be; och den bönen är längtan efter Gud. Inte orden; det är känslan av att längta efter Gud.

Men vi behöver också be om några saker. Vi behöver be om att komma ur förnekelserna. Det finns många saker vi tror, som vi tror är sanna och vi är inte medvetna om att ur Guds synvinkel är det motsatsen. Så en av de saker vi behöver längta efter är att bli visade sanningen ur Guds perspektiv.

5.3. Att arbeta oss igenom våra själars känslolager

När vi väl har kommit ur förnekelsen förflyttar vi oss vanligen in i ilska, eftersom det vi tror är sant inte är sant, och de flesta av oss blir ganska upprörda av detta. Så vi känner oss arga. [01:29:41.24]

Och medan vi känner ilska märker vi att det därunder finns en rädsla, och då behöver vi tillåta oss att gå igenom den här rädslan. Men vi behöver uppleva den som en känsla, inte bara en tanke, eftersom ni minns att sättet vi får kontakt med Gud på är genom våra känslor, inte genom våra tankar. Så det är här de flesta gör ett misstag; de känner att de kan få kontakt med Gud genom sina tankar, utan att blanda in sina känslor, och detta är i själva verket inte möjligt. Du kan få kontakt med många andar i andevärlden genom att använda dina tankar, men du kommer inte kunna få kontakt med Gud utan att vara i kontakt med dina känslor. Och det behöver vara en känsla som kommer fram genom integritet, renhet och längtan. [01:30:58.13]

Så nu ber vi; vi längtar efter att Gud ska visa oss vad det är vi inte ser. Det är de saker vi inte ser som förhindrar vår relation med Gud. Det är också de saker vi inte ser som hindrar oss från att växa i kärlek. Det inbegriper hela vårt liv, och under det första århundradet kallade jag det för “Vägen”, eftersom det är en hel livsväg. Det är inte en religion, det är hur du lever resten av ditt liv, och om du lever resten av ditt liv på det viset så förändras saker och ting mycket snabbt. [01:32:03.05]

Under rädslan finns den känsla som orsakar det mesta av våra kärlekslösa beteenden: sorg. När känslan av sorg stannar kvar inom oss och vi är rädda för att känna den, slutar det med att vi agerar utifrån ilska och förnekelse, och när vi agerar på det viset skapar vi en mängd kärlekslösa handlingar. Och kom ihåg att varje gång vi skapar en kärlekslös handling uppstår det smärta och lidande för oss själv och andra. Varje gång! [01:33:24.02]

När vi väljer att uppleva sorg och väljer att uppleva ilska och rädsla, kommer vi aldrig agera kärlekslöst igen. Men vi måste uppleva det snarare än undvika det. Varje gång du undviker dessa känslor inuti dig själv och undviker ansvaret i att känna dem, så projicerar vi dem utåt på universum och vi skadar andra människor i universum. När vi känner dem inuti oss själva, kan vi växa. [01:34:25.20]

Det snabbaste sättet att göra detta är genom att engagera sig i relationen med Gud och gå in i ett tillstånd av det som kallas ånger.

6. Ånger

Ånger är ett tillstånd där vi vill veta vad som är kärlekslöst inom oss, och vi skulle vilja att Gud hjälper oss att nå fram till och ta bort orsaken till att vi är kärlekslösa. Men för att be om ånger behöver vi känna igen vad som inte är i kärlek. Så du måste ha en önskan om att vara ödmjuk nog att erfara orsaken eller förstå orsaken till att du inte är i kärlek. Det är dit de flesta människor inte vill gå, och det är därför de flesta inte går in i relationen med Gud medan de befinner sig på Jorden; eftersom det är mycket, mycket utmanande emotionellt, och det kräver en djup ödmjukhet för att se allting du har gjort fel inuti dig själv. Så vi måste stå ansikte mot ansikte med oss själva. [01:36:25.23]

Deltagare: Allt det här är väldigt komplext men underbart. Före medeltiden, under tidigmedeltiden (“the Dark ages”), införde man konceptet med skuld, synd och straff. Självklart förde många religiösa människor med auktoritet under den tiden in ett nytt sätt att manipulera människorna för sin egen vinnings skull. Det är en av mänsklighetens stora synder. [01:37:31.06]

Det är det.

7. Positiva och negativa andeinfluenser på Jorden

Deltagare: En del kristna grupper talar om närvaron av en varelse som du inte har nämnt här: demonen. Är demonen en ängel som fallit någonstans ifrån? Det vi ser i världen är människor som manipulerar andra människor för sin egen vinning, med hjälp av spiritualism. [01:38:32.18]

Jag håller med, och låt oss säga att kategoriskt sett finns det ingen ondska. Men det finns många, väldigt mörka människor som brukade leva på Jorden som anländer till andevärlden i stort mörker och i ett kärlekslöst tillstånd. Och de försöker påverka människor på Jorden och skada människor på Jorden, och många gånger, på grund av människornas rädsla på Jorden, lyckas dessa andar med sina manipulationer. Under det första århundradet finns det många berättelser i Bibeln om hur jag konverserade med sådana andar. De här andarna finns på alla platser i världen, och de är människor som ännu inte helt gått över till andevärlden; många av dem har blivit det som kallas för “jordbundna”. Det finns över tjugotvå miljarder jordbundna andar just nu, och de influerar Jorden på många sätt. [01:40:30.11]

Det finns också ett mycket positivt inflytande som kommer från andevärlden, och därför får vi den där känslan av ont och gott, ondska respektive godhet. Det är de mörkare andarna som har mycket onda avsikter, precis som de hade på Jorden, och de har ännu inte förändrats, även om många av dem upplever enorm smärta och mycket lidande. Och det finns många andar som brukade leva på Jorden, som nu har blivit ljusa i andevärlden. De försöker påverka Jorden i en positiv riktning mot kärlek, och det finns många miljarder av dem också. [01:41:33.20]

Så den här känslan vi har på Jorden att det är godhet respektive ondska är i själva verket något som pågår på grund av inflytandet från andarna. Och även i vår vardag så är en del av de beslut vi fattar som inte är kärleksfulla influerade av de ondare andarna, och en del av de beslut vi fattar som är kärleksfulla är i sin tur influerade av de goda andarna. Men det finns ingen härskare över demonerna, det finns ingen Satan, ingen djävul. Om du däremot skulle möta några av de otäckaste andarna, skulle du kanske se dem som djävulen själv, eftersom en del av dem är väldigt elaka. Men det enda sättet som en elak person har någon makt över oss är om vi är rädda för henne eller honom. Om vi inte är rädda för en elak person så kan inte den elaka personen få oss att ändra oss på något vis, och den elaka personen kan inte heller få oss att göra saker som är elaka. [01:43:26.28]

Deltagare: Är det möjligt att människor som befinner sig på medelnivåer av godhet åkallar dessa onda andar för att de ska göra någon slags besvärjelser eller voodoo och påverka andra människor? [01:44:07.18]

Det finns absolut många sedvänjor på Jorden idag som öppnar upp en människa för de mörkare andarnas inflytande. Att dricka alkohol öppnar till exempel upp människor för mörkare andar, och det är därför många människor på Jorden som dricker alkohol så småningom gör saker de inte är stolta över. Ofta handlar mycket drogintag om andeinfluenser. Det finns mycket sexuell promiskuitet som handlar om andeinfluenser, eftersom andar faktiskt kan dela alla de känslor som rör droger, drickande och sex. [01:45:11.12]

Har ni voodoo-utövare här i Sydamerika? [01:45:17.23]

Deltagare: Vi kallar det Macoomba här, men det har många namn. [01:45:19.29]

Ja, och det finns många metoder i de här spirituella sedvänjorna som inbegriper att skada andra människor, och de tar alla dessa mörkare andar i bruk. [01:45:39.05]

Dessutom finns det många religioner på planeten som ger sitt stöd till krig, och de religionerna influeras av mörkare andar. Utöver det finns det också många politiker som är mycket mörka i sitt sätt att agera, och de är också influerade av mörkare andar. Så det finns ett stort inflytande från andarna på vår planet som de flesta är omedvetna om. Och när du kan se andarna, så kan du till och med se hur andarna beblandar sig med varje människa, och faktum är att andarna många gånger får oss att ställa frågor och en del av era frågor kommer från andar. [01:46:45.02]

Till och med i den här stunden finns det många andar i andevärlden som vet mindre om andevärlden än ni, och det är förvånande, men kunskapen kommer inte automatiskt bara för att vi går över. Vi måste söka sanningen om vi någonsin ska finna den. Så många av de mörka andarna har inte sökt sanningen, och de vill inte ha kärlek, och därför förblir de mörka och gör en del mycket onda saker. Sedan finns det en mycket stor grupp andar, som är många fler än de mörka, onda andarna, som inte vet vad de ska göra, och därför kommer de till Jorden, eftersom de inte vet vad de ska göra i andevärlden. Så de kommer till Jorden och har upplevelser av den typ de vanligen skulle ha på Jorden. Det är bara det att inte så många av oss kan prata med dem, men i verkligheten finns det tre gånger fler människor på Jorden som är osynliga än de som är synliga, och därför har de mängder av människor att prata med och samverka med. [01:48:32.22]

Konceptet med djävulen kom ur en önskan att kontrollera folk, och det blev ett mycket skadligt koncept för många människor, eftersom de tror att de kan påverkas av en djävul. Men det kan de inte, och de är mycket rädda för att upptäcka nya sanningar, eftersom de tror att djävulen ligger bakom dem. Så det är ett effektivt sätt att kontrollera människor så att de tänker på ett visst sätt, och det är sorgligt att vi här på Jorden väljer en rädslobaserad tro hellre än en kärleksbaserad tro; och faktum är att det valet har gett oss mycket smärta. [01:49:51.19]

Under hela den tidiga medeltiden som du nämnde har det funnits enorma mängder smärta, som har orsakats av människors trossystem som inte är i harmoni med kärleken, och den sortens smärtfyllda trosuppfattningar som de om helvetet, eld, plågor, att du aldrig kan komma ut ur helvetet, de är alla väldigt skadliga för människor. Det finns många människor i andevärlden som inte vet vad de ska göra, eftersom de aldrig har lärt sig sanningen. Så religionerna har mycket att svara för när det gäller vad de lärt människor på falsk väg under tiden på Jorden, eftersom det orsakat smärta för de människorna, inte bara medan de levt på Jorden utan också i andevärlden. [01:51:16.08]

8. Ondskans ursprung

Deltagare: Jag har undrat över ondska och mänskligt lidande sedan jag var barn. Delar du den upplevelsen, och om du gör det, när ägde det här fallet rum i själva verket? Hur skapades ondskan, om Gud bara är kärlek? [01:52:23.07]

Ja, det här är en mycket viktig fråga att förstå när det gäller den mänskliga själen. Sanningen är att Gud skapade varje enskild människosjäl som perfekt, men så snart vi inkarnerar på den här planeten infiltrerar våra föräldrars bristande perfektion vårt emotionella tillstånd. Så frågan om perfektion rör inte bara det första mänskliga paret, utan även vad som händer med varje människa när de föds. [00:06:02.02]

Gud skapade ett första människopar. Jag har faktiskt pratat med dem, och de lever i andevärlden. De namn de gav sig själva var Amon och Aman. Amon betyder “kvinnan jag är” och Aman betyder “mannen jag är”. De var de första två människorna och du kan faktiskt prata med dem i andevärlden. De skapades fysiskt perfeka, och deras själ var perfekt, precis som alla andra själar Gud skapar. Och de bestämde sig, genom en process där de använde sin fria vilja, faktiskt för att de skulle fungera utan att vara i harmoni med kärleken. De trodde då att de kunde bli som Gud utan att ha en relation med Gud, och eftersom de valde att försöka göra det, beslöt de sig för att utföra många handlingar som inte var kärleksfulla och som var utanför Guds lagar. När de utförde dessa handlingar gick deras själ bakåt i sitt tillstånd. Medan den gick bakåt i sitt tillstånd valde de att utföra fler handlingar som inte var kärleksfulla och mer lidande uppstod som ett resultat av detta. [00:08:19.20]

Emellertid, när vi först uppstår i befruktningsögonblicket är var och en av oss helt ren till vår natur. Men så snart vi gått igenom befruktningen och vi lever inuti vår mors buk, börjar vi absorbera negativa känslor och trosuppfattningar om världen vi lever i. I första hand absorberar vi vår mors och fars oläkta känslor. Och när det väl händer, börjar vi besluta oss för att agera utifrån dessa känslor, som människor som agerar utifrån smärta mot andra. Och vi skapar med tiden mer smärta. [00:09:38.21]

Var och en av oss kan ändra på detta. Exempelvis kan en förälder göra sig av med många av dessa känslor, så att när barnet först blir till genom befruktningen har han eller hon inte längre de känslorna. Men många föräldrar väljer inte att göra så, och därmed har vi den här kontinuerliga cykeln av kärlekslöst beteende som genomsyrar hela vår historia. Men vi kan alla avsluta den; först i våra familjer och sedan i samhället. [00:10:30.04]

Så, vi har förmågan att uppnå perfektion medan vi lever på Jorden och inte har några negativa känslor. Det är vad som hände mig under det första århundradet, och orsaken till att Mary och jag själv har återvänt är att vi vill visa samma sak igen i det här århundradet. Så för att göra det behövde vi komma hit i ett tillstånd som inte var perfekt, och sedan visa er hur man blir perfekt genom relationen med Gud. [00:11:25.17]

För att besvara frågan, så är det främsta att komma ihåg att Gud skapade perfekta individer, men människan, genom sina handlingar, skapade det som inte är perfekt. Och genom våra kärlekslösa handlingar fortsätter vi att vidareförmedla det som inte är perfekt. [00:12:35.00]

Deltagare: Så om vi tänker oss två människor som ska födas, vad avgör om en av dem kommer ha en högre utveckling i kärlek än den andra? [00:12:45.08]

Människorna befinner sig allihop i precis samma tillstånd av kärlek före var och ens befruktningsstund, men det finns personlighetsdrag hos föräldrarna som attraherar en viss person inför befruktningen. Det barnet som blir till genom befruktningen är det perfekta barnet för föräldrarna att lära sig från. Men olyckligtvis lär sig många gånger inte föräldrarna från dem, och de skadar barnet i processen. Som en följd av detta växer sedan barnet upp med oläkta känslor, och sedan agerar barnet utifrån dessa oläkta känslor och orsakar skador i andra. Det är den här våldscykeln vi underhåller på planeten. [00:14:06.08]

Så det vi istället behöver göra är att vi behöver känna igen vårt personliga ansvar att bli mer kärleksfulla, och sedan om vi blir mer kärleksfulla så kommer varje barn vi får automatiskt att befinna sig närmare sitt renaste tillstånd. Det är en vacker gåva vi ger till det barnet. [00:14:46.07]

När vi oroar oss för lidandet i världen, behöver vi se vår egen del i hur världen lider. Många gånger är det känslorna inom oss som skapar lidande för andra, och vi behöver vara mycket uppriktiga mot oss själva. När vi är ärliga mot oss själva har vi förmågan att växa i kärlek, men om vi vägrar vara ärliga mot oss själva finns det inget sätt för kärleken att växa. [00:15:42.27]

Så det första människoparet, Amon och Aman, beslöt sig för att de önskade växa utan Gud, och som en följd av detta behövde de bli självständiga. Självständighet är ett av de allra största, enskilda känslofelen vi har valt att fortsätta med på planeten. Istället behöver vi lära oss att förlita oss på Gud, men för att göra det behöver vi förstå processen. [00:16:36.23]

För att sammanfatta det hela, tillståndet på Jorden uppstod för att mänskligheten valde att agera på ett sätt som inte var i harmoni med kärleken. Gud tvingar dig inte att älska, för om Han tvingade dig att älska skulle du inte ha din fria vilja. [01:53:11.04]

Deltagare: Vad är frestelsen, varifrån kom den här referensen till att vi väljer ondskan? [01:53:33.28]

Den kom från en primär, underliggande önskan; det är önskan att vara självständig. Så när vi väl valt att vara självständiga, har vi nu alla bekymren över vad detta orsakar, och sedan rör vi oss in i rädslan. När vi väl befinner oss i rädslan gör vi saker som är onda. Nu kunde vi välja annorlunda, men många av oss gör inte det. Vi vill ha självständighet eftersom vi tror att självständighet är att ha kraft, men det är den minst kraftfulla plats vi kan vara på, och det orsakar allt lidande hos mänskligheten. [01:55:25.08]

9. Avslutande ord

Det börjar bli sent, men det finns många ämnen jag vill ta upp med er imorgon i vårt samtal om “Sanningen om reinkarnation och andar”, om andevärlden och reinkarnation. Så jag känner att det kommer bli en mycket intressant dag imorgon. Det vi ska försöka göra imorgon är att utvidga dagens samtal in i de trossystem som ni kanske redan har haft, och så försöker vi besvara alla de frågorna åt er på ett trevligt, tydligt vis så gott vi kan. [01:58:12.07]

Så nu vill vi tacka er för er tid idag, och jag ser fram emot att träffa många av er imorgon om ni kan komma. Tack! (Applåder)